Dalaberg, förskola

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Dalaberg 1:1 m.fl, förskola
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2020/00156
Kommundel: Uddevalla (Dalaberg)

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Dalaberg 1:1 pröva möjligheten att tillskapa plats för förskola samt kompletterande bebyggelse. Platsen är idag planlagd för rekreation och förslaget syftar till att pröva markens lämplighet för att tillgodose behovet av fler förskoleplatser.

Planen har varit på samråd under andra kvartalet 2020 och ett bearbetat förslag har även granskats av samrådskretsen under våren 2021.

Just nu pågår planarbete

 

Granskning har genomförts under tiden 21 maj - 14 juni 2021. Samhällsbyggnad har mottagit granskningsyttranden från samrådskretsen och arbetar nu för att sammanställa och bemöta synpunkterna samt genomför eventuella mindre revideringar för planförslaget innan det föreslås att antas.

Har ni frågor, funderingar eller intresserad av fortsatt dialog är ni varmt välkomna att kontakta samhällsbyggnad på Uddevalla kommun.Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2016-05-25
  • Utredningar har tagits fram 2017-2019
  • Samrådshandlingar har tagits fram 2019-2020
  • Samråd har utförts 2020-04-08 - 2020-05-06
  • Planförslaget revideras inför granskning
  • Granskning har utförts 2021-05-21 - 2021-06-14

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Antagande: hösten 2021
  • Laga kraft: hösten 2021

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.


Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Planhandlingar

Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktskarta.pdf

Utredningar

Ikon dokument/fil

Bergsbesiktning

Bergsbesiktning.pdf
Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Geoteknisk utredning

Geoteknisk utredning.pdf
Ikon dokument/fil

Magnetfältsutredning

Magnetfältsutredning 2020-02-03.pdf
Ikon dokument/fil

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning.pdf
Ikon dokument/fil

Fördjupad miljöteknisk markundersökning

Fördjupad Miljöteknisk markundersökning 2020-11-03.pdf
Ikon dokument/fil

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinv Cowi Augusti 2017.pdf
Ikon dokument/fil

Naturvärdesinventering, komplettering

Kompletterande naturvärdesinv..pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00