Dalaberg, förskola

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Dalaberg 1:1 m.fl, förskola
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2020/00156
Kommundel: Uddevalla (Dalaberg)

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Dalaberg 1:1 pröva möjligheten att tillskapa plats för förskola samt kompletterande bebyggelse. Platsen är idag planlagd för rekreation och förslaget syftar till att pröva markens lämplighet för att tillgodose behovet av fler förskoleplatser.


Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2016-05-25
  • Utredningar har tagits fram 2017-2019
  • Samrådshandlingar har tagits fram 2019-2020
  • Samråd har utförts 2020-04-08 - 2020-05-06
  • Planförslaget revideras inför granskning

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: april 2020
  • Granskning: höst 2020
  • Antagande: vinter 2020
  • Laga kraft: vinter 2020

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planen är på samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Illustration över planen

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Utredningar

Ikon dokument/fil

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinv Cowi Augusti 2017.pdf
Ikon dokument/fil

Naturvärdesinventering, komplettering

Kompletterande naturvärdesinv..pdf
Ikon dokument/fil

Geoteknisk utredning

Geoteknisk utredning.pdf
Ikon dokument/fil

Trafikbullerutredning

Trafikbuller Soundcon.pdf
Ikon dokument/fil

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning.pdf
Ikon dokument/fil

Bergsbesiktning

Bergsbesiktning.pdf
Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00