Toggle navigation

Fröland 3:25, ändring av detaljplan

Planfakta

Plannamn: Fröland 3:25
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Kommundel: Herrestad
Planhandlingar: Alla dokument finns under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Planens huvudsyfte är att planlägga för ett nytt industriområde samt att ordna fram mer plats för befintlig hamnverksamhet för att kunna flytta till Fröland. Även ett mindre naturområde ska etableras.

Planens tidigare avsikt var att möjliggöra ett större uttag av berg inom befintlig täktverksamhet. Detaljplanen anger möjliga anslutningsvägar, samt kvartersgränser. Det ändrade planförslaget är mer flexibelt och inrymmer högre exploateringsgrad och bygghöjder.

Ärendet är en ändring av befintlig detaljplan. Med hänsyn till SGIs expertuttalande har Länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande framfört synpunkter angående geoteknik och skyfall. För att klargöra de olika svårigheter har förvaltningen beställt en geoteknisk- och en dagvattenutredning med tillhörande förslag till åtgärder som nu är inarbetat i granskningshandlingarna. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Uddevalla.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planförslaget var på samråd 2019-07-02 - 2019-08-20
  • Planförslaget var på granskning 2021-09-24 till 2021-10-15
Bild som visar processen för planering, denna plan förbereds för antagande

Planen förbereds för antagande

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över området
Bild från området

Kontakt

Dimitris Vassiliadis, planarkitekt

+46 522‑69 73 03

dimitris.vassiliadis@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00