Krummedike, lokaler för kultur

Planfakta

Plannamn: Krummedike 13-15 med flera, Kulturstråket
Uppdragsledare: Gustaf Palmborg
Diarienummer: PLAN.2021.1891
Kommundel: Centrum
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Kultur och fritid på Uddevalla kommun har ansökt om planbesked för att pröva förutsättningarna att utöka byggrätter, inom fastigheterna Krummedike 13-15, för att möjliggöra utveckling av besöksanläggningar och verksamhetslokaler för kultur. Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-28 om positivt planbesked. I samband med startmöte och efterföljande planarbete för detaljplanen utökades planområdet att innefatta fastigheterna Krummedike 16-17 för att även pröva möjligheten för utökad byggrätt för bostads- och centrumändamål. Planområdet är lokaliserat i centrala Uddevalla längs Kungsgatans östra delar.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätter inom planområdet som möjliggör om- och tillbyggnad av fastigheter för att nyttjas som besöksanläggning för kulturverksamhet. Detaljplanens syftar även till att utöka byggrätter i del av planområdet för bostads- och centrumändamål. Vidare syftar detaljplanen till att ta hänsyn till omgivande kulturmiljövärden

Detaljplanen är under utredningsfas där förutsättningar och utmaningar med prövningen av planens syfte utreds för att sedan sammanställas i ett samrådsförslag.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2021-04-28
  • Startmöte genomfördes 2021-06-09
  • Antikvarisk förundersökning
  • Historisk inventering av potentiella föroreningar
  • Fördjupade markmiljötekniska undersökningar
  • Bullerutredning för musikverksamhet
  • Geoteknisk sammanställning
  • Arkeologisk förundersökning pågår
  • Fasadinventering pågår
  • Framtagande av samrådsförslag pågår

 

Bild som visar att planen förbereds för samråd

Klicka på bilden för att se en större bild

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Orienteringskarta

Bild som visar en översikt över planområdet

Orienteringskarta

Förslag på sidor