Rydingsberg, bostäder och förskola

Planfakta

Plannamn: Rydingsberg 1 med flera
Handläggare: Frida Läckström/Hugo Bennhage
Yta: Cirka 4,5 hektar
Diarienummer: KS 2015/00564
Kommundel: Äsperöd

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation flerbostadshus och ny förskola.

Det aktuella området ligger cirka 1,5 kilometer från centrum, tillfart sker från Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen. Planens syfte är att pröva lämplighet för bostäder genom förtätning i och kring Äsperödshemmet samt möjliggöra för en ny förskola.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2016-04-13
  • Granskning 1 och 2 skedde under 2019
  • Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen      2020-04-16
  • Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2020-06-10
  • Detaljplan överklagad
  • Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena 2020-09-18
  • Beslutet har överklagats vidare till mark- och miljööverdomstolen

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Antagande preliminärt under 2020

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över planområdet

Kartbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse.pdf

Utredningar

Ikon dokument/fil

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Trafikutredning

Trafikutredning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00