Widingsborg 1, nuvarande simhallen

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för Windingsborg 1 m.fl, Centrumutveckling
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: SBN 2018:00604
Kommundel: Uddevalla (Centrum)

Planinformation

Planområdet ligger i Uddevalla centrum vid nuvarande simhall. Planförslagets syfte är att inom fastigheten Windingsborg 1 pröva möjligheten att tillskapa en större och mer flexibel byggrätt. Platsen är idag planlagd för allmänt ändamål och är exploaterad med bland annat badanläggning samt idrottshall.

Förslaget syftar till att pröva markens lämplighet för en utveckling av fastigheten med möjlighet att tillskapa besöksanläggning, bostäder, kontor, parkering och centrumutveckling.

Detta har hänt i planarbetet

 • Planbesked lämnades 2016-04-13
 • Samrådshandlingar har tagits fram 2016–2017
 • Samråd i november-december 2017
 • Revidering av planförslag 2018
 • Godkännande av granskningsutlåtande samhällsbyggnadsnämnden maj 2018
 • Återremiss från kommunfullmäktige september 2018
 • Översyn av planförslag 2019–2020
 • PM om antagande februari 2020
 • Beslut om antagande i samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen i mars 2020

Tidplan för fortsatt planarbete

 • Planen tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige: vår 2020
 • Vid beslut i kommunfullmäktige kan planen vinna laga kraft: höst 2020

Tillhörande dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

samrådsredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Projekterings PM - Geoteknik

Windingsborg PM 2018-06-25.pdf
Ikon dokument/fil

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning 20180225.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00