Ny översiktsplan

Uddevalla kommun har arbetat med att ta fram en ny översiktsplan som ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta samt hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Ny översiktsplan för Uddevalla kommun antogs av kommunfullmäktige i juni 2022.

Syftet med översiktsplanen är att ta tillvara Uddevalla kommuns unika läge, och stärka alla invånares lust att utveckla sig själva och sin omgivning, för att på så sätt bidra till ett gott liv med en hög livskvalité. Vi behöver tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och möjligheter för en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplan 2022 antogs av kommunfullmäktige i juni 2022. Översiktsplanen från 2010 är gällande ända fram till dess att översiktsplan 2022 har vunnit laga kraft, vilket den kan göra först efter en överklagandetid på 3 veckor efter antagandet i kommunfullmäktige.

Då översiktsplanen som organ/funktion enbart är vägledande kan inte en överklagan ske på sakinnehåll i planen utan en överklagan på översiktsplanen kan enbart göras om man anser att felaktigheter skett i processen med att ta fram planen, alltså att det exempelvis inte funnits samråd eller granskning.

Ny översiktsplan för Uddevalla

Synpunkterna som inkom under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande:

Granskningsutlåtande

Granskning av översiktsplanen under 2022

Förslaget till ny översiktsplan var ute på granskning under perioden 31 januari – 31 mars 2022. Via nedanstående länk hittar du granskningsversionen av översiktsplanen samlad med text och karta:

Översiktsplanens granskningsversion


Samråd för översiktsplanen under 2021

Förslaget till ny översiktsplan har varit ute på samråd under tre månader 2021. Samrådsversionen av översiktsplanen finns att ta del av via nedanstående länk:

Översiktsplanens samrådsversion

Synpunkterna som inkom under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse:

Samrådsredogörelse

Dialogmöten och intervjuer under 2018

För att ta tillvara på behov och synpunkter inför den nya översiktsplanen har Uddevalla kommun genomfört flera dialogmöten under våren 2018. Resultaten från dialogerna sammanfattas i kvaliteter och brister, och du hittar mer information om dialogresultatet på webbsidan Tillsammans utvecklar vi Uddevalla.  På samma sida kan du också titta på filmade intervjuer med Uddevallabor i serien Röster från Uddevalla.

Kontaktperson

Välkommen att kontakta Amanda Windeman, projektledare och översiktsplanerare, på telefon 0522‑69 61 41 om du vill veta mer om den nya översiktsplanen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00