Ny översiktsplan

Samråd om ny översiktsplan

Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt.

Arbetet syftar till att ta tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög livskvalité. Vi behöver tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och möjligheter för en hållbar samhällsutveckling. Därför har vi bestämt oss för att översiktsplanera tillsammans med uddevallaborna.

Samråd 3 maj – 15 augusti 2021

Se förslag till ny översiktsplan »

Samrådsförslaget till ny översiktsplan finns även att ta del av på kontaktcenter och biblioteken via länk under samrådstiden.

Eventuella synpunkter skickas senast 15 augusti 2021 till Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla eller med e-post till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Eventuella synpunkterna kommer att sammanställas i ett utlåtande som upprättas innan planen skickas för antagande till Kommunfullmäktige. Ärendet bereds först i Kommunstyrelsen.

Ny översiktsplan för Uddevalla kommun beräknas vara klar under början av 2022.

Kontaktperson
Amanda Windeman, projektledare och översiktsplanerare, telefon 0522‑69 61 41.

Dialogmöten genomfördes under 2018

För att ta tillvara allas behov har kommunen genomfört flera dialogmöten under våren 2018. Resultaten från dialogerna sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom. Resultatet redovisas tillsammans utvecklar vi Uddevalla.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00