Översiktsplan kommunen

Översiktsplanen för Uddevalla kommun har tagits fram med hänsyn till kommunens positiva förutsättningar, olika intressenter och utifrån en ambition att utveckla kommunen på ett hållbart sätt.

Syftet med översiktsplanen är att ta tillvara Uddevalla kommuns unika läge, och stärka alla invånares lust att utveckla sig själva och sin omgivning, för att på så sätt bidra till ett gott liv med en hög livskvalité. Vi behöver tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och möjligheter för en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag, som belyser allmänna intressen och kommunens miljösituation. Planen belyser bland annat hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar.

Översiktsplanen för kommunen antogs 2022 och är en digital interaktiv ingång till kommunen.

Översiktsplan för Uddevalla

Fördjupade översiktsplaner finns även för centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile.

Planeringsstrategi

För att hålla kommunens översiktsplanering aktuell tar vi fram en planeringsstrategi efter varje val. I planeringsstrategin görs en politisk helhetsbedömning av den gällande översiktsplanen. På så sätt säkerställer vi att vår översiktsplanering ger uttryck för den politiska viljeinriktningen under aktuell mandatperiod. I planeringsstrategin bedömer vi också om översiktsplanen och tillhörande underlag är aktuella och om det kommit ändrade planeringsförutsättningar eller lagändringar sedan vi senast antog vår översiktsplan.

Ny planeringsstrategi 2022-2026

Just nu arbetar vi fram en planeringsstrategi för översiktsplanen mandatperiod 2022-2026. Planeringsstrategin ska antas i kommunfullmäktige under vår/sommar 2024.

Förslag på sidor