Områdesplan för Bäveån

Fler vattennära bostäder, restauranger, nytt kulturhus,
badhus, stadshus och resecentrum. Uddevalla kommer att växa från Västerbron och
ut till Skeppsholmspiren på båda sidor om Bäveån. Nu har den nya områdesplanen
för Bäveån antagits av kommunfullmäktige.  

Områdesplanen är vägledande för kommande planering och utveckling av Uddevalla. Områdesplanen ger utrymme för upp till 3500 nya bostäder. Målsättningen är att bostäderna ska blandas upp med arbetsplatser, butiker, restauranger, kaféer, förskolor, skolor och andra verksamheter för att skapa ett levande område dygnet runt.

Nya stråk och mötesplatser med sittplatser, grönska och tillgänglighet till Bäveån är också delar som lyfts fram i planen. Stråken ska binda ihop befintlig stadskärna med det nya området i inre hamnen.

Områdesplanen föreslår även en ny bro för gående och cyklister för att knyta samman och förenkla passager mellan norra och södra sidan av inre hamnen. Byggnaderna i området ska variera både i storlek och utseende.

Genom att bygga nytt i ett redan exploaterat område ser områdesplanen till att uppfylla kraven på ekologisk hållbarhet. Dessutom kommer boende att ha nära till kollektiva transporter och centrumnära utbud och service. Att bygga tätt och prioritera gående istället för bilister bidrar ytterligare till områdets hållbarhet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se