Hamnens flytt västerut

I Uddevalla pågår ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för det nya industriområdet Västra hamnen ute på Fröland.

Uddevalla hamn

Planen är att succesivt flytta hamnens verksamhet från Badö till Sörvik och Fröland. Syftet är att utveckla staden längs Bäveåns vatten och möjliggöra visionen om att Uddevalla ska bli ett handelscenter för sjöfart-, järnväg- och vägtransporter.


 


Hamnens flytt västerut innebär att

För att på lång sikt möjliggöra nya stadsdelar i inre hamnen så måste de verksamheter som finns där idag flytta. Därför ska ett nytt industriområde byggas på Fröland. Redan idag förbereds området och när bergtäkten är avslutad ska startar etableringen av ny infrastruktur.

Områdesutmaningar: Kommunen har idag inte möjlighet att finansiera ett järnvägsspår ut till Fröland. Det kommunen kan göra är att justera befintliga spårreservat för att möjliggöra en framtida utbyggnad. Vilket ingår i det pågående detaljplanearbetet på såväl Fröland som Frölandsgärdet.

Status:

Just nu pågår arbeten med infrastruktur, exempelvis dagvattenledningar, elledningar och byggnad av väg till hamnområdet.

Det pågår arbete med en detaljplan för kajens område. Vill du veta mer om detaljplanearbetet kan du prenumerera på detaljplanen och få regelbundna uppdateringar om arbetet.
Pågående detaljplan för Fröland, hamnanläggning >>

Det nya industriområdets tomter ska ritas ut och exploateras. Spannmålsproducenterna Varaslätten och Lantmännen börjar sitt arbete på marken i april. De har sina silos klara till sommaren 2026.
Läs vår nyhet om första spadtaget för Lantmännens nya anläggning>>

Tidplan:

  • April 2024: Spannmålsproducenterna Varaslätten och Lantmännen påbörjar sina markarbeten för att etablera sig på Fröland.
  • Sommaren 2026: Spannmålsproducenterna Varaslätten och Lantmännen är klara med sina silos.
  • 2026/2027: Detaljplan för Fröland förväntas vara klar.

Vidareutveckla Sörvik
Uddevalla hamn vill vidareutveckla sin verksamhet på Sörvik med ny trafik och nya affärer. Det pågår ett arbete med att optimera nyttjandet av ytan och de tre transportsätten sjöfart, järnväg och väg. Uddevalla hamn planerar också för en ny port/entré, godsmottagning, nya järnvägsspår och ytterligare magasin.

Områdesutmaningar: Järnvägsanslutningen mellan Uddevalla bangård och Sörvik behöver ses över i sin helhet. Idag går järnvägen in vid en rangerbangård (harpa) på Badö, vidare mellan Kasenabbevägen och Kynningsrud, över ett lågt markområde med instabil mark.

Avveckla Badö
Hamnen och övriga verksamheter ska successivt lämna Badö och flytta till Sörvik och Fröland, närmre farleden. Badö ska i framtiden öppnas upp för allmänheten i syfte att låta staden växa västerut.

Områdesutmaningar: Vid Badö finns förorenad mark, marksättning, skred- och översvämningsrisk. Området har en rasad kaj, utdömda kajer, magasin med stora brister och på vissa delar av järnvägsspåret ligger på instabil mark som behöver åtgärdas eller få ändrat användningsområde.

Kontakt

Ivan Windvik Andersen

+46 522-69 83 66

ivan.windvikandersen@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor