Kajpromenad med översvämningsskydd

Det har utförts ett omfattande arbete för att kartlägga förutsättningarna för hur ett permanent översvämningsskydd för Uddevalla stad skulle kunna genomföras. För arbetet har samhällsbyggnad anlitat konsultföretaget WSP.

Utredningen har tittat på ett antal bärande förutsättningar för anläggandet av skyddet. Det innefattar bland annat geotekniska och hydrauliska förutsättningar, förutsättningarna avseende gällande kajer, VA-system och dagvattenhantering samt förorenad mark.

WSP konstaterar att de geotekniska förutsättningarna är svåra på många ställen, mängden förorenad mark är stor, kajkonstruktionerna är på många håll bristfälliga och VA samt dagvattenhanteringen utgör en stor utmaning.

Utredningen lägger också stor vikt på det estetiska perspektivet och stadens karaktär. Syftet med det är att inte skapa en känsla av att staden genom invallning vänds bort från vattnet. Skyddet ska tvärtom bidra till att höja stadens estetiska värde och bidra till en positiv samhällsbyggnad.

Från Hamngatorna till Bävåens utlopp i Byfjorden

Förslaget är indelat i åtta etapper, med start i Årummets centrala delar (Hamngatorna) ut till Bäveåns utlopp i Byfjorden (Bäve-Badö).  Varje etapp beskrivs utifrån sina specifika förutsättningar och är också grovt anpassad estetiskt till sin karaktär och framtida användning. 

Utredningen innehåller också samlade och per delsträcka utbrutna rekommendationer för fortsatt arbete, samt uppskattade kostnadsbedömningar för helheten. Främst pekar utredning på behoven av ytterligare kontroller och utredningar av stabilitetsförhållanden, VA och dagvatten, undersökningar av förorenad mark och kajkonstruktionerna. När detta är gjort kommer vi att ha förfinade kalkyler för projektets kostnader i sin helhet, behoven av marksanering och tydligare rekommendationer om etappindelningarnas prioritet. 

Handlingsplan

Utifrån WSPs utredning har en handlingsplan tagits fram som ger förslag på hur arbetet ska gå vidare för att komma till ett genomförande. Handlingsplanen är uppdelad i tre faser:

  • Utredning
  • Projektering
  • Genomförande 

För att genomföra ett översvämningsskydd behövs flera tillstånd. Tillståndsprocessen löper parallellt med de tre faserna.

Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2016 att godkänna handlingsplanen och att starta utredningsfasen.

Status: Projekt Kajpromenad med översvämningsskydd är uppstartat.

Kontakt

Jonas Sand, +46 522‑69 63 84

Projektledare

jonas.sand@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Christine Gunnarsson, +46 522‑69 64 91

Projektledare

christine.gunnarsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00