Kajpromenad med översvämningsskydd

Fördjupad förstudie (Klicka för att öppna)

Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är i förändring. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna har Uddevalla kommun i flera år arbetat för att kunna bygga ett översvämningsskydd.

Utredningsfasen som pågått mellan 2018-2020 innehåller samtliga viktiga förutsättningar för att kunna projektera bygget av ett översvämningsskydd längs Bäveån. Den fördjupade förstudien redovisar lösningar och förslag delsträcka för delsträcka. Förstudien ger också stor kunskap om både rådande och kommande förhållanden som kan uppstå till följd av klimatpåverkan genom att beräkningar och simuleringar om vattenmängder och skyfallsleder har genomförts. Värdefull information eftersom ett översvämningsskydd inte bara innebär att stänga ute högvatten från Bäveån det behöver också konstrueras så att det släpper ut dagvatten och skyfall som kommer inifrån.

Förstudien föreslår att hela sträckan från Hamngatorna till Bävåens utlopp i Byfjorden ska skredsäkras och att ett översvämningsskydd, i ett första skede, byggs närmast centrum där det skyddar befintlig stad.

Idéer om gestaltning för en attraktiv stadsmiljö

Utöver de tekniska krav som finns på ett översvämningsskydd finns det också krav på att skyddet inte ska skapa en känsla av invallning av staden. Istället ska det bidra till en attraktivare och mer tilltalande miljö vid vattnet i Uddevallas centrala delar. Grundläggande till idéerna om gestaltning har varit de tre ledorden i Uddevallas vision – Liv, Lust och Läge. Idéerna beskriver en rad olika stadsrum med skiftande läge, karaktär och funktion som på sitt sätt bidrar till en varierad och attraktiv helhet. Tanken är att de nya offentliga miljöerna längs Bäveån ska komplettera stadens befintliga torg och parker i dagens stadskärna.

Den fördjupade förstudien har arbetats fram tillsammans med Bohusgeo AB, Sydväst arkitektur och landskap samt Sweco AB i samråd med Västvatten.

Tidsplan:

  • 2018-2020 utredningsfas
  • 2021-2022 projekteringsfas
  • 2023-2026 genomförandefas

Status: Kommunfullmäktige tog 14 oktober 2020 beslut om att avsluta utredningsfas och godkänna start av projekteringsfas.

Kritiska punkter: De kostnadsberäkningar som tagits fram visar på ökade kostnader jämfört med tidigare studier. Den största anledningen är skyfallsåtgärder och omfattande skredåtgärder. Dåliga markförutsättningar gör dessutom genomförandet svårkalkylerat.

Kontakt

Jonas Sand, +46 522‑69 63 84

Projektledare

jonas.sand@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Christine Gunnarsson, +46 522‑69 64 91

Projektledare

christine.gunnarsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Fördjupad förstudie i korthet (för webbvisning)

200617_Rapport översvämningsskydd populärversion_webb.pdf
Ikon dokument/fil

Fördjupad förstudie i korthet (för utskrift)

200617_Rapport översvämningsskydd populärversion_utskrift.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00