Samråd inför ansökan om tillstånd till översvämningsskydd och andra vattenverksamheter i Uddevalla centrum

Uddevalla kommun avser att söka tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (1998:808) för att anlägga översvämningsskydd och utföra stabilitetsåtgärder med mera längs Bäveån i Uddevalla centrum. Syftet är bland annat att skydda staden mot återkommande översvämningar, att säkra stabiliteten och att skapa en attraktiv kaj- och stadsmiljö längs Bäveån.

Åtgärderna innebär sammanfattningsvis att översvämningsskydd i form av tätskärmar (spont) ska anläggas på norra och södra sidan av Bäveån. Stabilitetsåtgärder inbegriper bland annat grundförstärkning av mark med pålar, avschaktning av slänter samt utläggning av tryckbankar i Bäveån. Ansökan ska även omfatta bryggor, renovering av befintliga kajer och anläggande av nya kajer längs Bäveåns norra och södra sida. Grundvattenbortledning kan bli aktuellt under anläggningsskedet och kommer därför också att ingå i ansökan. Översvämningsskydden innebär markavvattning varför tillstånd även kommer att sökas för det.

Inför tillståndsansökan genomför nu Uddevalla kommun en samrådsprocess med myndigheter, intresseorganisationer, närliggande verksamheter, enskilt berörda och allmänheten. Ni får detta brev för att det bedömts som lämpligt att ni ingår i samrådskretsen. Vi omber er som fastighetsägare att informera eventuella hyresgäster och rättighetshavare.
Samrådet avser ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken och syftar till att informera om planerade åtgärder samt att inhämta synpunkter inför upprättandet av tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsunderlag

Uddevalla samrådsunderlag 210427 (pdf)

Bilaga 1 - Uddevalla ÖS sändlista (pdf)

Bilaga 2 - Samrådsplankarta (pdf)

Bilaga 3 - Uddevalla ÖS förslag innehåll Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)

Era synpunkter och yttranden skickas skriftligen senast den 21 maj 2021 till:
charlotte.vonbahr@sweco.se eller per post till Sweco
att. Charlotte von Bahr
Box 5397, 402 28 Göteborg

Vid eventuella frågor om projektet vänligen kontakta Uddevalla kommuns projektledare:

Kontakt

Jonas Sand, +46 522‑69 63 84

Projektledare

jonas.sand@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Christine Gunnarsson, +46 522‑69 64 91

Projektledare

christine.gunnarsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00