Medborgarhus i centrum

Visionen är att Uddevallas framtida medborgarhus blir en välkomnande plats för demokrati och gemenskap. En mötesplats som lockar till delaktighet, liv, lust och rörelse i centrala Uddevalla.

Målet är att byggnaden ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar med en arkitektur som håller hög kvalitet, skapar identitet och stolthet. Inomhusmiljön och planlösningen ska vara flexibel för att underlätta både förändringar och samverkan. En attraktiv mötesplats med öppen kommunal service, scen, kulturskola, bibliotek och moderna arbetsplatser.

Vi tror att det är uddevallaborna som är nyckeln till att skapa ett livfullt centrum. Därför vill vi satsa på ungdomar, kultur och moderna arbetsplatser i ett gemensamt medborgarhus som stärker centrum.

Idéskiss exteriör

Idéskiss exteriör medborgarhus. Framtagen av Wingårdhs.

Förstudie: Läs förstudien som kommunen tagit fram i samverkan med Arwidsro. Pdf, 366.3 kB.
(Projektet har utvecklats från ett nytt stadshus till ett medborgarhus där också Kulturskola och Bibliotek ingår.)

Idéskiss: Se idéskissen som Wingårdhs arkitektkontor tagit fram Pdf, 40 MB.

Idéskiss interiör

Idéskiss interiör medborgarhus. Framtagen av Wingårdhs.

Klimat 2030

Projektet uppnår 6 av 11 klimatlöften.

Övergripande tidsplan

2022-2023

  • Medborgardialog
  • Programfas
  • Beslut/avrop nästa fas
  • Planering
  • Beslut/avrop nästa fas

2024–2026

  • Genomförande, byggstart 2024
  • Beslut/avrop nästa fas
  • Färdigställande, inflyttning 2026

Bakgrund

Uppdrag: Uppdraget kommer från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som utgår ifrån att flytta stadshuset till centrum och att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur.

Beslut: Kommunfullmäktige tog 10 november 2021 beslut om att fortsätta processen att projektera och bygga ett medborgarhus i Uddevalla.

Samverkan: Kommunen har upphandlat Wingårdhs arkitektkontor och har för avsikt att bygget av ett medborgarhus ska göras i samverkan med Arwidsro samhällsfastigheter. Vilket innebär att Arwidsro bygger ett hus utifrån kommunens behov och som kommunen sedan tecknar ett långsiktigt hyreskontrakt för.

Investeringsvolym:
Utifrån kommande beslut, omfattning, trästomme och val av konstruktionär bedömningen att investeringen uppgår till omkring 880 000 000 kronor (36 500 SEK/m2 BTA).

Utöver kalkylerad projektkostnader tillkommer kostnader för markförvärv, sanering, framtagande av detaljplan samt budgetreserv. Kostnader för kommunens egna lösa inredning, utrustning, special- och verksamhetsinredning tillkommer också.

Plats: Förstudien har visat att fastigheten Pipfabriken 13, där nuvarande brandstation ligger, är lämplig för etablering. Platsen har Skansberget i ryggen, utsikt över Bäveån och binder ihop ett medborgarhus med Kungstorget i en rak linje längs Kungsgatan och Kampenhofsgatan.

Karta placering av medborgarhus i förhållande till resecentrum och Kungstorget.

Kontakt

Mattias Hagelberg, strateg

+46 522‑69 61 45

mattias.hagelberg@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor