Norra Drottninggatan, etapp 2

Delar av Norra Drottninggatan genom centrum mellan Norra Hamngatan och Lagerbergsgatan har byggts om. Snart är det också dags att snygga till etapp 2 av Norra Drottninggatan. Det vill säga norr om Lagerbergsgatan inklusive tvärgatorna Bartilsgatan och Norrtullsgatan.

Norra Drottninggatan ska gestaltas mot en gångfartsgata. Bredare trottoarer med lägre kantstenshöjd vilket ökar möjligheterna för uteserveringar sommartid, samtidigt som trottoarerna andra tider på året kan användas för parkering. Handikapparkering och lastzoner finns inplanerade. Lastzonernas funktion varierar beroende på tid och kan användas som parkering efter 17.00. Norra Drottninggatan ska fortsatt vara en dubbelriktad gata, men kör-ytan minskas till 5,5 meter bred (medger möten mellan personbilar)

Arbetet innebär

Norra Drottninggatan:

 • Gatan knottläggs
 • Trottoarerna plattläggs med betongplattor för att hålla ned kostnaderna och hålla samman estetiken i området.
 • Ny linhängd belysning. Armaturerna blir motsvarande de som hängts över Norra Drottninggatan genom centrum.
 • Gröna inslag planteras i flyttbara kärl.

Norrtullsgatan:

 • Gatan får samma gestaltning och funktion som Norra Drottninggatan
 • Fortsatt enkelriktad gatumiljö
 • Linhängd belysning

Bartilsgatan:

 • Gatumiljön kvarstår
 • Knottläggning och trottoarytor i enlighet med övrig gestaltning av området.
 • En möjlighet för avfart från Västerlånggatan in på Bartilsgatan skapas för att underlätta transporter in i området.
 • Åtgärder för säker cykelpassage i korsningen Bartilsgatan och Västerlånggatans trottoarer för ökad trafiksäkerhet.
 • Stolpbelysning

Byggstart: Västvatten har startat med att åtgärda det över 100 år gamla ledningssystemet under gatan och en omfattande VA-sanering.
Läs mer om vad som pågår just nu på Västvattens projektsida>>

Investeringsvolym: Totalt beräknas de kommunala kostnaderna till 9,5 miljoner kronor.

Kritiska punkter: Verksamheter och varutransporter kommer att påverkas under byggperioden. Arkeologi och förorenad mark kan försena och fördyra projektet. 

Kontakt

Niklas Karlsson, projektledare

+46 522‑69 63 33

niklas.karlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Anders Löfström, projektledare

+46 522‑69 74 09
anders.lofstrom@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor