Ramnerödsskolan ny F-9

Ramnerödsskolan byggs om till en ny skola (förskoleklass till klass 9), med kapacitet för 26 klasser och mellan 650-750 elever.

Skiss nya Ramnerödsskolan

Tillbyggnad Ramnerödsskolan. Illustration Link Arkitektur.

Ramnerödsskolans nuvarande skolbyggnad (A-huset) ska byggas ut. Den nya byggnaden (D-huset) ligger parallellt med skolans idrottshall (C-huset).

Den största skolbyggnaden (A-huset) kommer att renoveras grundligt och byggas om invändigt. Det blir delvis en ny planlösning där respektive årskurs kommer att ha sina klassrum, grupprum och övriga lokaler på var sitt våningsplan. Skolan kommer att få fler personalutrymmen, en ny matsal och ett nytt kök.

För att öka säkerheten har en rondell byggts vid infarten till skolan. Trafik ska också separeras gällande leveranser, återvinning och föräldrar som lämnar och hämtar barn. Utomhus blir det en ny idrottsplats på den nedre planen och fina lekmiljöer på de två skolgårdarna.

Totalt beräknas Ramnerödsskolans ombyggnad kosta 303 miljoner kronor.

Kritiska punkter: Under ombyggnaden har gamla byggnadsmaterial som PCB och asbest hittats i marken och i byggnaderna. Det har inneburit arbete med sanering för att göra nya skolan helt ren från sådana byggnadsmaterial. Saneringen har skjutit fram tidplanen ungefär ett halvår.

Status: Tillbyggnad hus D är färdigställd och nu pågår ombyggnad av hus A. Den befintliga idrottshallen har byggts till med två hallar och nya omklädningsrum.

Entreprenör: MVB Astor Bygg AB

Klar: Hela skolan klar vintern 2022/2023

Kontakt

Martin Nielsen, projektledare

+46 522‑69 77 78

martin.nielsen@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor