Ny simhall

Det ska byggas en ny simhall vid Rimnersvallen i Uddevalla. En anläggning för motion, undervisning, träning och tävling som planeras innehålla:

 • En 50-meters bassäng med 10 banor
 • Bassäng för simundervisning
 • SM-standard för 25-meters tävlingar gällande krav på publikkapacitet
 • Barnbassäng
 • Hoppbassäng 1m, 3m och 5m integrerad i 50 meters bassängen

Tidigare framtaget lokalprogram anpassas utifrån att vattenrutschbana, rekreationsbad samt friskvård/gym utgår.

Investeringsvolym: Investeringens maxbelopp på 464 miljoner kronor.

Status: Kostnadsavstämning projektet efter upprättade systemhandlingar och framtagande av bygglovshandlingar pågår.

Entreprenör: Peab Sverige AB har tilldelats uppdraget att utföra en totalentreprenad för bygget. 

Byggstart: Byggnationen beräknas starta hösten 2021.

Klart: Målet är att ta anläggningen i drift sommaren 2024.

Skisser ny simhall

Skisser av ny simhall på Rimnersområdet, från väst. Arkitekt: We Group.

Skiss ny simhall från entrén.

Skiss från entrén.

Skiss ny simhall från öst

Skiss från öst.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13:

 • Att med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 76, besluta att placering för ny simhall ska vara Rimnersområdet, att inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng
 • Att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla.
 • Att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad genom samverkansformen partnering.
 • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa projektet.
 • Att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent.
 • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskapa en organisation för projektets styrning i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
 • Att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten
 • Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.
 • Att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Kontakt

Torgny Hübert, +46 522‑69 63 48

Projektledare

torgny.hubert@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00