Södra Å-staden

I september 2022 beslutades det att att ett planprogram ska upprättas för södra-Åstaden. Ett planprogrammet ska skapa en helhetsbild  i hur en helt ny stadsdel ska utformas och gestaltas. Söder om Bäveån, på Anegrundsområdet, finns det möjlighet till exploatering och en utvidgning av centrum söderut. Området avgränsas i stora drag av Göteborgsvägen, svenskholmen och Bäveån.

Planprogrammet syftar till att precisera struktur, innehåll, användning samt förutsättningarna inför ett genomförande av exploatering av området.

Följande delar ska särskilt beaktas i utredningarna 

  • Övergripande förutsättningar 
  • Kvartersstruktur 
  • Användning 
  • Klimatanpassning
  • Nya förbindelser över Bäveån
  • Offentlig service & Lokalförsörjning
  • Offentliga platser
  • Kollektivtrafik och hållbart resande
  • Behov av utredningar i vidare planarbeten 
  • Etappindelning för fortsatt planläggning och utbyggnad.

Preliminär tidplan

Projektstart - 2023

Samråd - 2024/2025

Beslut kommunstyrelsen -  2025

Förslag på sidor