Södra Å-staden

I september 2022 beslutades att ett planprogram ska upprättas för Södra Å-staden. Planprogrammet ska skapa en helhetsbild över hur en helt ny stadsdel ska utformas och gestaltas. Söder om Bäveån, på Anegrundsområdet, finns möjlighet till exploatering och en utvidgning av centrum söderut. Området avgränsas i stora drag av Göteborgsvägen, Svenskholmen och Bäveån.

Visionsbild Södra Å-staden

Planprogrammet syftar till att precisera struktur, innehåll, användning samt förutsättningarna inför ett genomförande av exploatering av området.

Följande delar ska särskilt beaktas i utredningarna 

  • Övergripande förutsättningar 
  • Kvartersstruktur 
  • Användning 
  • Klimatanpassning
  • Nya förbindelser över Bäveån
  • Offentlig service & lokalförsörjning
  • Offentliga platser
  • Kollektivtrafik och hållbart resande
  • Behov av utredningar i vidare planarbeten 
  • Etappindelning för fortsatt planläggning och utbyggnad.

Preliminär tidplan

Projektstart - 2023

Samråd - 2024/2025

Beslut kommunstyrelsen -  2025

Kartbild över Södra Å-staden

Kartbild över Södra Å-staden

Kontakt

Ivan Windvik Andersen

+46 522-69 83 66

ivan.windvikandersen@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor