Staden växer västerut

Fler vattennära bostäder, restauranger, nytt kulturhus, badhus, stadshus och resecentrum. Uddevalla kommer att växa från Västerbron och ut till Skeppsholmspiren på båda sidor om Bäveån. Nu har den nya områdesplanen för Bäveån antagits av kommunfullmäktige.

Områdesplan Bäveån

Områdesplan Bäveån

Så här kan Uddevalla utvecklas från Västerbron ut till Skeppsholmspiren.

Områdesplanen är vägledande för kommande planering och utveckling av Uddevalla, och tar tillvara det fantastiska läget som inre hamnområdet har.

Områdesplanen ger utrymme för upp till 3500 nya bostäder, mitt i centrala Uddevalla. Målsättningen är att bostäderna ska blandas upp med arbetsplatser, butiker, restauranger, kaféer, förskolor, skolor och andra verksamheter för att skapa ett levande område dygnet runt.

Nya stråk och mötesplatser med sittplatser, grönska och tillgänglighet till Bäveån är också delar som lyfts fram i planen. Stråken ska binda ihop befintlig stadskärna med det nya området i inre hamnen. Områdesplanen föreslår även en ny bro för gående och cyklister för att knyta samman och förenkla passager mellan norra och södra sidan av inre hamnen. Byggnaderna i området ska variera både i storlek och utseende.

Genom att bygga nytt i ett redan exploaterat område ser områdesplanen till att uppfylla kraven på ekologisk hållbarhet. Dessutom kommer boende att ha nära till kollektiva transporter och centrumnära utbud och service. Att bygga tätt och prioritera gående istället för bilister bidrar ytterligare till områdets hållbarhet.

I inre hamnen ska det finnas boende för alla. Områdesplanen anger att det bör finnas både hyresrätter och bostadsrätter, så att alla människor har möjlighet att bo centralt.

Områdesplanen har tagits fram av avdelningen för strategisk samhällsplanering på kommunledningskontoret i samarbete med övriga förvaltningar.

Kontakt

Patrik Petré, +46 522‑69 63 59

Strateg stadsutvecklare klk

patrik.petre@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Läs mer i Områdesplanen för Bäveån

Områdesplan för Bäveån_maj 2016.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00