Västra centrum

Uddevalla centrum ska växa västerut genom att ta i anspråk lågutnyttjade områden i direkt anslutning till den historiska stadskärnan och området kring Bäveån. Genom ny bebyggelse och väl gestaltade offentliga rum ska en värdetät stadskärna växa fram på klassisk mark. En modern blandstad som tar avstamp i Uddevallas historiska miljöer och maritima karaktär, som är tålig för framtidens klimatförändringar och som skapar förutsättningar för det goda stadslivet.

Geografisk avgränsning

Planprogrammets geografi finns i centrala Uddevallas västra delar. Planprogrammets avgränsning visas i kartan nedan och utgörs av järnvägen i norr, Västerlånggatan i öster och Bäveån i söder. I väster inkluderar programområdet Centralstationen i norr och Riversideängen i söder.

 

Västra centrum karta

Avgränsning Västra centrum

Sammanfattning

Norr om Bäveån finns god potential för staden att växa och ge plats för nya verksamheter, arbetsplatser och bostäder. Intresset för staden Uddevalla är stort, i synnerhet de centrala delarna av staden där det idag finns stora, mer eller mindre, outnyttjade markreserver i kommunal ägo. I direkt koppling till stadens historiska kärna, med Bäveån i centrum, finns förutsättningar att skapa en ny attraktiv och värdetät stadsdel. En ny stadsdel som tar tillvara Uddevallas unika förutsättningar vid å och hav och där centrum växer västerut.

Samtidigt innehåller området stora utmaningar i form av effekterna av klimatförändringarna. Översvämnings- och skyfallsproblematiken är två sådana effekter. I området finns också omfattande behov av marksanering, stabilitetsåtgärder och infrastrukturella åtgärder för att möjliggöra exploatering. Tidigare utredningar har schematiskt tittat på en tänkt bebyggelsestruktur för stadens utbyggnad, livet i och mellan husen samt de tekniska förutsättningarna för skyddandet av staden från översvämningar. Uddevalla kommun avser nu att ta nästa steg in i processen för en helt ny central stadsdel genom att upprätta ett planprogram för området Västra Centrum.

Planprogrammet ska utveckla stadsutvecklingsvisionen till konkreta planeringsförutsättningar och utreda vad som krävs för att uppnå en blandstad som är klimatanpassad, har brett serviceutbud, som prioriterar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik samt skapar attraktiva mötesplatser.

 

Detta har hänt:

  • Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-16 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Västra centrum
  • Kommunfullmäktige godkände 2021-11-10 Vision för stadsutveckling

Kontakt

Ivan Windvik Andersen

+46 522‑69 83 66

ivan.windvikandersen@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor