Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner av från tak och hårda ytor efter regn och snösmältning. Det kan plötsligt bli stora mängder vatten som måste ha någonstans att ta vägen.

Vid häftiga skyfall kan dräneringsrör och brunnar för dagvatten bli överfulla och dagvatten svämmar över. Du som äger en fastighet kan få problem med översvämmade källare och mycket vatten på tomten.

Som fastighetsägare ansvarar du för ditt dagvatten

Som fastighetsägare har ett viktigt uppdrag att ta hand om ditt dagvatten inom din tomt. Det finns många saker du kan göra för att undvika översvämning i din eller grannars fastigheter och för att inte förorena dagvattnet.

 • Samla upp dagvatten eller led det till växtlighet
  Koppla bort stuprör från ledningsnät med ett utkast och samla upp vattnet i en regntunna. Använd regnvattnet till exempelvis bevattning av växter. Sätt alltid lock på en regntunna! Du kan också leda ut vattnet via ränna direkt till planteringar eller gräsmattan. Led i så fall bort vattnet med en tät ränndal eller liknande på ett säkert avstånd från ditt hus.

 • Anlägg ett fördröjningsmagasin
  Du kan leda ditt dagvatten till ett fördröjningsmagasin med dagvattenkassetter eller en gammaldags stenkista för att bromsa upp vattnet vid stora flöden. En liten damm eller svacka på din tomt kan också ta emot dagvattnet och bromsa upp flödet vid häftiga regn.

 • Se till att dagvattennätet inte har tätnat
  Rötter kan växa in i utloppsledningar och göra att de tätnar. Har du golvbrunnar kopplade till nätet kan vatten dämmas upp och tränga upp invändigt. Rensa ledningsnätet regelbundet.

 • Minska mängden vatten vid källargarage/källartrappor
  Bygg tak över alla hårdgjorda ytor som leder vatten mot din fastighet för att minska risken för översvämning vid häftiga regn.

 • Minska mängden hårdgjord yta
  Hårdgjord yta, som asfalterad uppfart eller stenplattor ger mer vatten att ta hand om vid regn, och det kan hastigt ge mycket stora mängder vatten vid störtregn.

Rapport från Svenskt vatten

Svenskt vatten har tagit fram en rapport med tips för att förbättra dagvattensituationen och undvika översvämning:
Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador, Rapport från Svenskt Vatten>>

Om du bor inom område med kommunalt vatten och avlopp får du mer information på Västvattens sida om vad du ska tänka på. Västvatten är kommunens bolag för vatten och avlopp.

Dagvatten, Västvattens information inom kommunalt VA-område>>

Kommunens dagvattenplanering

I Uddevalla kommun ingår dagvattenhandledning i VA-planeringen för kommunen.
Läs mer om kommunens VA-planering>>

Förslag på sidor