Kontroll av avlopp

Kommunen kontrollerar alla avlopp som finns i Uddevalla kommun. Vid kontrollen ställs krav på förbättringar av de avlopp som inte renar avloppsvattnet tillräckligt bra.

Syftet med att kontrollera avloppsrening är att få en bättre miljö i hela kommunen genom att dåliga avlopp åtgärdas. Nyare avlopp som har tillstånd kontrolleras också, för att se till att de fungerar som de ska.

Ska du få ditt avlopp kontrollerat?

Här får du steg för steg veta hur det går till när miljökontoret kontrollerar avlopp:

Första steget i kontrollen är ett informationsbrev där du som fastighetsägare får information om avlopp och om kontrollen i ditt område.

Du kommer också få med en länk till en vatten- och avloppsdeklaration som vi önskar att du fyller i och skickar in. Utifrån deklarationen och eventuellt tillsynsbesök på fastigheten kommer vi att bedöma om avloppsanläggningen uppfyller gällande krav.

Vatten- och avloppsdeklaration>>

Utifrån deklarationen och uppgifter i vårt arkiv kan vi ibland redan från kontoret avgöra om avloppsanläggningen uppfyller gällande krav men ofta behöver vi göra ett besök på din fastighet för att kunna göra en bedömning.

Vi skickar ut brev med tidsbokning ca två veckor innan besöket, då kan du meddela oss om du vill vara med vid vårt besök.

Alla fastigheter i området får ett skriftligt besked efter tillsyn, om avloppet är godkänt eller inte.

Om ditt avlopp inte är godkänt får du ett beslut som förklarar om du behöver göra åtgärder på din avloppsanläggning, eller om den helt enkelt måste göras om helt. I beslutet finns det också information om vilken tid du har på dig för att göra åtgärder eller ett nytt avlopp, vanligen runt 1,5 år.

Om du behöver göra åtgärder på ditt avlopp ska du göra en skriftlig anmälan innan du påbörjar åtgärderna. Om du ska göra ett nytt avlopp krävs ett tillstånd.

Ansöka om avlopp>>

Något eller några år efter tillsyn gör vi på miljökontoret en uppföljning i området, att alla åtgärder är utförda och att nya avloppsanläggningar är klara.

När uppföljningen är klar har hela området en bra rening av avloppsvatten. Närliggande vattendrag förorenas mindre av övergödande ämnen och badplatser och vattenbrunnar förorenas mindre av avloppsbakterier.

Tidigare kontroller av avlopp i kommunen

Vi går igenom avloppen i Uddevalla områdesvis. Här ser du vilka områden som redan haft kontroll:

En karta visar att större delen av kommunen är grön och alltså redan haft tillyn av avlopp

Gröna områden på kartan har haft kontroll av avlopp

Bra att veta om kontrollen

  • Avgift. Vi tar ut en avgift för kontroll av avlopp.

  • Dåliga avlopp får förbud. Om ditt avlopp saknar tillstånd eller om det enbart finns en slamavskiljare behöver det åtgärdas. Sådana avlopp får ett beslut om förbud om vi gör kontroll. Får du ett beslut om förbud får du en fastställd tid på dig att göra om avloppet.

  • Gör egenkontroll. Även om ditt avlopp har tillstånd kan det ha brister. Gör gärna en egenkontroll innan vi kommer ut på kontrollbesöket.

  • Inga kontrollbesök på nyare avlopp och avlopp utan toalettutsläpp. Om ditt avlopp har tillstånd och är yngre än 5 -10 år, eller om ni har en sluten tank/torrtoalett och bad-, disk och tvättvatten leds till egen rening kommer vi inte på kontrollbesök. Även dessa anläggningar ska ha bra rening, men denna tillsyn är inte prioriterad just nu.

Varför gör vi tillsyn på avlopp?

Uddevalla är en kustkommun med många känsliga fjordar och grundområden och utsläpp av avloppsvatten påverkar vår miljö på ett betydande sätt. Många avloppsanläggningar har en dålig rening av avloppsvattnet på grund av de är gamla eller inte har skötts ordentligt. Lagstiftningen ställer höga krav på enskilda fastighetsägare att ha bra avloppsrening.

Målsättningen med kontrollen är att otillräckliga avlopp ska åtgärdas och utsläppen av näringsämnen ska minska till grundvatten och kustvatten.

Miljöbalken, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) och Uddevalla kommuns riktlinjer för små avloppsanläggningar är vägledande för kontrollen av bristfälliga avlopp.

Förslag på sidor