Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn får du själv ansvara för att se till att vattnet har bra kvalitet. Är ni en förening som tar vatten från en gemensam brunn måste brunnen vara registrerad hos bygg- och miljöprövningsenheten på samhällsbyggnad.

Kontrollera kvaliteten på vattnet i din brunn

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.  Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten, helst vart tredje år.

För att beställa vattenanalys kontaktar du ett laboratorium. Efter en beställd analys kan du få provflaskor hemskickade till dig via posten. Provet ska tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det.

Vad ska du kontrollera?

  • Mikrobiologisk analys - Ger svar på om dricksvattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. En mikrobiologisk analys rekommenderas alltid för egna vattentäkter.

  • Kemisk analys - Ger svar på om vattnet innehåller några kemiska parametrar som järn, mangan, fluorid, koppar med flera. En kemisk analys rekommenderas alltid för egna vattentäkter.

  • Radonanalys - Radon finns i berggrunden och kan vara ett problem i vatten från bergborrade brunnar. Radonet från vattnet kan avgå till inomhusluften, på Strålsäkerhetsmyndigheten finns mer information och även ett faktablad om radon. Radon varken smakar eller luktar någonting.

  • Metallanalys - Ger svar på om vattnet innehåller metaller som arsenik, bly, kadmium med flera. Sådana metaller finns inte normalt i grundvattnet och behöver inte analyseras om du inte har särskilda misstankar om att det kan finnas metaller i just ditt brunnsvatten.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ditt analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att brunnens övre delar och lock behöver tätas, där ytligt vatten kan rinna in och påverka dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper kan ett filter behöva installeras. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Vi hjälper dig gärna med rådgivning kring enskilda vattentäkter!

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Råd om hur du anlägger dricksvattenbrunn

Dricksvatten - Att anlägga brunn.pdf
Ikon dokument/fil

Råd om hur du sköter om din dricksvattenbrunn

Dricksvatten - Sköt om din brunn.pdf

Information om dricksvatten som livsmedel

Livsmedel

Företag som gör analyser på ditt dricksvatten

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00