Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn får du själv ansvara för att se till att vattnet har bra kvalitet. Är ni en förening som tar vatten från en gemensam brunn ska brunnen vara registrerad hos miljökontoret.

Kontrollera kvaliteten på vattnet i din brunn

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten. Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten, helst vart tredje år.

För att beställa vattenanalys kontaktar du ett laboratorium. Efter en beställd analys kan du få provflaskor hemskickade till dig via posten. Provet ska tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det.

Vad vill du kontrollera?

  • Mikrobiologisk analys - Ger svar på om dricksvattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. En mikrobiologisk analys rekommenderas alltid för egna vattentäkter.

  • Kemisk analys - Ger svar på om vattnet innehåller några kemiska parametrar som järn, mangan, fluorid, koppar med flera. En kemisk analys rekommenderas alltid för egna vattentäkter.

  • Radonanalys - Radon finns i berggrunden och kan vara ett problem i vatten från bergborrade brunnar. Radonet från vattnet kan avgå till inomhusluften, på Strålsäkerhetsmyndigheten finns mer information och även ett faktablad om radon. Radon varken smakar eller luktar någonting.

  • Metallanalys - Ger svar på om vattnet innehåller metaller som arsenik, bly, kadmium med flera. Sådana metaller finns inte normalt i grundvattnet och behöver inte analyseras om du inte har särskilda misstankar om att det kan finnas metaller i just ditt brunnsvatten.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ditt analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att brunnens övre delar och lock behöver tätas, där ytligt vatten kan rinna in och påverka dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper kan ett filter behöva installeras. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Vi hjälper dig gärna med rådgivning kring enskilda vattentäkter.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet!

Nu har du som brunnsägare möjlighet att själv registrera din brunn i Brunnsarkivet, om den inte redan finns inlagd. Brunnsarkivet är ett register över brunnar i Sverige.

Vinsterna med att ha din brunn registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Chanserna ökar för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.
  • Registreringen ger en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd.

Här registrerar du din brunn!

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet vid borrning. Din brunn kan därför redan finns registrerad. I Brunnsarkivets kartvisare hittar du i så fall den information som finns inlagd om brunnen.

Större dricksvattenanläggningar

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar dricksvatten till andra kan anläggningen behöva registreras hos miljökontoret.
Läs mer om större dricksvattenanläggningar>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor