VA-planering för Uddevalla kommun

Den kommunala VA-planeringen ska ge en heltäckande och långsiktig planering och beskriva hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering.

VA-planeringens uppbyggnad följer Naturvårdsverkets vägledning för kommunal VA-planering.

Va-planering

VA-översikt

VA-översikten beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. VA-översikten är ett underlag för den fortsatta VA-planeringen men kan också i sig fungera som ett underlag till översiktsplanen. Dokumentet togs fram under 2014.

VA-strategi

I detta steg fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder i en VA-strategi som antas av kommunfullmäktige. VA-strategin är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och med Översiktsplanen som helhet.
Dokumentet antogs av kommunfullmäktige 2015-12-09.

VA-plan

Detta steg utgörs av ett antal olika handlingsplaner som tas fram utifrån VA-översikten och VA-strategin. Handlingsplanerna skall fungera som vägledning i det dagliga arbetet och även ange åtgärder som krävs för att uppfylla de ställningstaganden som gjorts i VA-strategin.

Handlingsplaner som ingår i VA-planen är:

Handlingsplan för enskilda avlopp

  • Antagen i kommunfullmäktige 2020-04-08, att gälla från 2020-06-01.

Handledning för dagvattenhantering

  • Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-18 och i Kommunstyrelsen 2017-08-30.

VA-utbyggnadsplan

  • Antagen i Kommunstyrelsen 2019-02-27.

Förnyelseplan allmänt VA

  • Fastställd i Uddevalla Vatten AB:s styrelse 2020-10-22.

Vattenförsörjningsplan

  • Antagen under 2020.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00