VA-planering för Uddevalla kommun

Den kommunala planeringen för vatten och avlopp (VA-planering) ska ge en heltäckande och långsiktig planering och beskriva hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering.

Uddevallas VA-planering

Uddevalla har planerat för vatten och avlopp genom en serie av dokument. Planeringens uppbyggnad följer Naturvårdsverkets vägledning för kommunal VA-planering.

Vattentjänstplan tas fram för att uppdatera vår VA-planering

Just nu håller kommunen på att ta fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanens syfte är att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar och öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan. Ändringar som gjorts från tidigare planering berör framförallt Skaveröd och södra Munkeby.

Vattentjänstplanen är just nu på samråd med berörda parter. När den är klar ska den antas av kommunfullmäktige.

Läs mer om samrådet för vattentjänstplan>>

Dokumenten i vår planering:

 1. VA-översikt.
  VA-översikten beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. VA-översikten är ett underlag för den fortsatta VA-planeringen men kan också i sig fungera som ett underlag till översiktsplanen. Översikten togs fram under 2014. Om du är intresserad av att se vår VA-översikt kan du kontakta Västvatten.

 2. VA-strategi.
  I detta steg fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder i en VA-strategi som antas av kommunfullmäktige. VA-strategin är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och med Översiktsplanen som helhet. Strategin antogs av kommunfullmäktige 2015-12-09.

 3. VA-plan/handlingsplaner.
  Detta steg utgörs av ett antal olika handlingsplaner som tas fram utifrån VA-översikten och VA-strategin. Handlingsplanerna skall fungera som vägledning i det dagliga arbetet och även ange åtgärder som krävs för att uppfylla de ställningstaganden som gjorts i VA-strategin.

  Handlingsplaner som ingår i VA-planen är:
  • Handlingsplan för enskilda avlopp, 2020
  • Handledning för dagvattenhantering, 2017.
  • VA-utbyggnadsplan, 2019
  • Förnyelseplan allmänt VA, 2020, Uddevalla Vatten AB.
  • Vattenförsörjningsplan, 2020

 4. Genomförande och uppföljning.
  Implementering och säkerställande att VA-planen genomförs och att den är relevant för kommunens utveckling.

En bild med blå bubblor som beskriver de steg som beskrivs i texten.

Förslag på sidor