VA-planering för Uddevalla kommun

Den kommunala VA-planeringen ska ge en heltäckande och långsiktig planering och beskriva hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering.

VA-planeringens uppbyggnad följer Naturvårdsverkets vägledning för kommunal VA-planering.

Va-planering

VA-översikt

VA-översikten beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. VA-översikten är ett underlag för den fortsatta VA-planeringen men kan också i sig fungera som ett underlag till översiktsplanen. Översikten togs fram under 2014. Om du är intresserad av att se vår VA-översikt kan du kontakta Västvatten.

VA-strategi

I detta steg fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder i en VA-strategi som antas av kommunfullmäktige. VA-strategin är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och med Översiktsplanen som helhet.
Strategin antogs av kommunfullmäktige 2015-12-09.

VA-plan

Detta steg utgörs av ett antal olika handlingsplaner som tas fram utifrån VA-översikten och VA-strategin. Handlingsplanerna skall fungera som vägledning i det dagliga arbetet och även ange åtgärder som krävs för att uppfylla de ställningstaganden som gjorts i VA-strategin.

Handlingsplaner som ingår i VA-planen är:

  • Handlingsplan för enskilda avlopp, 2020
  • Handledning för dagvattenhantering, 2017.
  • VA-utbyggnadsplan, 2019
  • Förnyelseplan allmänt VA, 2020, Uddevalla Vatten AB.
  • Vattenförsörjningsplan, 2020

Förslag på sidor