VA-planering för Uddevalla kommun

Den kommunala planeringen för vatten och avlopp (VA-planering) ska ge en heltäckande och långsiktig planering och beskriva hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering.

Uddevallas VA-planering

Uddevalla har planerat för vatten och avlopp genom en serie av dokument. Planeringens uppbyggnad följer Naturvårdsverkets vägledning för kommunal VA-planering.

Dokumenten i vår planering:

 1. VA-översikt.
  VA-översikten beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. VA-översikten är ett underlag för den fortsatta VA-planeringen men kan också i sig fungera som ett underlag till översiktsplanen. Översikten togs fram under 2014. Om du är intresserad av att se vår VA-översikt kan du kontakta Västvatten.

 2. VA-strategi.
  I detta steg fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder i en VA-strategi som antas av kommunfullmäktige. VA-strategin är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och med Översiktsplanen som helhet. Strategin antogs av kommunfullmäktige 2015-12-09.

 3. VA-plan/handlingsplaner.
  Detta steg utgörs av ett antal olika handlingsplaner som tas fram utifrån VA-översikten och VA-strategin. Handlingsplanerna skall fungera som vägledning i det dagliga arbetet och även ange åtgärder som krävs för att uppfylla de ställningstaganden som gjorts i VA-strategin.

  Handlingsplaner som ingår i VA-planen är:
  • Handlingsplan för enskilda avlopp, 2020
  • Handledning för dagvattenhantering, 2017.
  • VA-utbyggnadsplan, 2019
  • Förnyelseplan allmänt VA, 2020, Uddevalla Vatten AB.
  • Vattenförsörjningsplan, 2020

 4. Genomförande och uppföljning.
  Implementering och säkerställande att VA-planen genomförs och att den är relevant för kommunens utveckling.

En bild med blå bubblor som beskriver de steg som beskrivs i texten.

Förslag på sidor