Vattentjänstplan på samråd

Uddevalla kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Nu är vattentjänstplanen på samråd.

Vattentjänstplan för Uddevalla

Ett förslag till Vattentjänstplan har tagits fram av Uddevalla kommun och Västvatten AB. Vattentjänstplanen regleras i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanens syfte är att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar samt öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan. Vattentjänstplanen ska samrådas med berörda fastighetsägare och myndigheter och ställas ut för granskning innan antagande i kommunfullmäktige.

Uddevalla kommun har tidigare tagit fram en VA-plan som bland annat innehåller en Vatten- och avloppsstrategi. VA-plan innehåller även en VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun som i samband med framtagandet av vattentjänstplanen setts över och förslag till revidering har tagits fram och är med i beslutsunderlaget.

Revideringarna görs bland annat utifrån lagändring som innebär att särskild hänsyn ska tas till områdets förutsättningar att ordna med en godtagbar enskild VA-försörjning. Två ändringar har därmed skett gällande område Skaveröd och Södra Munkeby. Innan revidering låg områdena under kategori 4 ‐ Behov av en allmän VA‐försörjning men har ändrats till kategori 3 ‐ Utredningsområde.

För information om samrådet ta del av bilagorna som medföljer:

  • Brev
  • Förslag till beslut om Vattentjänstplan för Uddevalla kommun
  • Vattentjänstplan för Uddevalla kommun, samrådshandling
  • Vatten- och avloppsstrategi för Uddevalla kommun
  • VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun
  • Undersökning om betydande miljöpåverkan
  • Protokollsutdrag från kommunstyrelsen


Sammanfattningsvis innebär det att Uddevalla kommuns vattentjänstplan med bilagor är föremål för samråd med berörda fastighetsägare och myndigheter.

Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Dessa hanteras separat eller samlas och redovisas med liknande synpunkter. Kommunen har sedan möjlighet att göra eventuella förändringar i planen. Därefter kan kommunfullmäktige ta beslut om att anta vattentjänstplanen.

Vill du lämna synpunkter?

Samråd pågår till och med 2024-08-26.

Synpunkter skickas senast den 26 augusti 2024 till:

  • kommunledningskontoret@uddevalla.se
  • Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 45181 Uddevalla.

Märk synpunkterna med KS/2024:191.

Förslag till vattentjänstplan

Ta del av dokumenten här:

Kontakt om du har frågor

Pia Svensson, miljösamordnare

Förslag på sidor