Ytvattentäkter

I Uddevalla finns två vattenskyddsområden som skyddar ytvattentäkter, alltså där vatten tas från en sjö. Vattenskyddsområden för ytvattentäkter är ofta stora eftersom vattenkvaliteten påverkas av hela sjöns tillrinningsområde. Reglerna ska förhindra att föroreningar hamnar i vattendrag och förorenar ytvattnet.

I Uddevalla finns två kommunala ytvattentäkter;

 • Köperödssjöarna
 • Skarsjön

Köperödssjöarna försörjer större delen av Uddevalla och Ljungskile med dricksvatten. Skarsjön är kommunens reservvattentäkt. Båda dessa vattentäkter har var sitt vattenskyddsområde med föreskrifter som gäller i respektive tillrinningsområde.

Vattenskyddsområde för Köperödssjöarna

Köperödssjöarna är Uddevalla kommuns huvudvattentäkt. Vatten från Köperödssjöarna renas till dricksvatten i ett vattenverk och leds till konsumenter i Uddevalla med omgivningar. Bäveåns tillrinningsområde inkluderar bland annat Risån och Öresjö och omfattar fyra kommuner. (Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet)

Vattenkvaliteten i Köperödssjöarna är beroende av vattnet i sjöar och vattendrag i hela tillrinningsområdet och påverkas till stor del av markanvändningen inom området.

Inom vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Köperödssjöarna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillstånd söks och anmälan görs hos miljökontoret. Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering, upplag av massor och så vidare.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som innebär risk för att yt- eller grundvattnet förorenas i vattenskyddsområde; anmäl detta omedelbart på telefon 112 till Räddningstjänsten och meddela att olyckan skett i ett vattenskyddsområde. Kontakta även miljökontoret så snart som möjligt.

Ansökan och anmälan

Tillstånd som krävs inom vattenskyddsområde söks hos miljökontoret. Tänk på att söka tillstånd eller lämna in en anmälan i god tid, minst 6 veckor innan du tänkt påbörja din verksamhet, så du hinner få tillstånd eller en bekräftelse på din anmälan innan du ska börja med din verksamhet. Blanketter för tillstånd och anmälan hittar du längst ner på sidan. Du får betala en handläggningsavgift för tillstånd och anmälan.

Om du bor i vattenskyddsområdet

För dig som bor inom vattenskyddsområdet gäller det allmänt att tänka på att det man gör i sin bostad och i sin trädgård kan påverka kvalitén på det vatten som så småningom ska användas som dricksvatten. Tillstånd eller anmälan krävs dessutom för ett antal saker som kan riskera att påverka vattenkvalitén negativt. Tillstånd eller anmälan krävs bland annat för hantering av större mängd kemikalier eller petroleumprodukter och för att installera ytvattenvärme. Flera saker är förbjudna inom området eftersom de innebär onödigt stora risker för vattenkvalitén. Exempelvis är det förbjudet att tvätta fordon med avfettningsmedel och köra fordon på isbelagd sjö.

Här är några av reglerna som gäller för dig som bor i området:

 • Kemikalier
  Tillstånd krävs för all hantering av kemikalier där den sammanlagda hanterade och/eller lagrade volymen av kemikalier är större vad som normalt finns i ett vanligt hushåll, om kemikalierna kan vara skadliga för grund eller ytvatten. Större hantering än ett normalt hushåll betyder hantering av mer än enstaka förpackningar av de största storlekarna man kan köpa i detaljhandeln. Exempel på ämnen som kräver tillstånd är impregneringsmedel, lösningsmedel och syror. Anmälan krävs för hantering och/eller lagring av petroleumprodukter där volymen är större än 250 liter per år. Anmälan för petroleumprodukter krävs exempelvis vid förvaring av bensin eller diesel. Drivmedel i tank på fordon omfattas inte av anmälningskravet. Även lagring av villaolja för uppvärmning i cistern inomhus är undantaget från anmälningsplikten. Det finns särskilda regler för kemiska produkter som förvaras i en cistern som är större än 1 m³. Inomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras i utrymme där golvet är tätt och saknar golvbrunnar. Utomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras i tät invallning som rymmer hela den lagrade volymen. Invallningen ska ha nederbördsskydd. Om du tankar eller hanterar någon kemikalie, skall du tänka på att skydda marken från förorening av spill.
 • Biltvätt
  Du får inte tvätta fordon med avfettningsmedel inom primär eller sekundär zon enligt föreskrifterna. Det är alltid bättre att tvätta bilen på platser som är avsedda för biltvätt och utrustade med oljeavskiljare. Tvättvatten rinner annars ner i dagvattenbrunnar på gatan eller tomten och renas inte på något sätt innan det kommer ut i ett vattendrag. Det innebär att de metaller, däckpartiklar, oljor, bränslerester, vägmaterial och andra miljöfarliga ämnen som fanns på bilen så småningom kan hamna i dricksvatten.
 • Avlopp
  Nya avlopp som läggs inom primär och sekundär zon måste uppfylla krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd, vilket innebär att inte alla avloppslösningar är tillåtna. Tillstånd krävs som vanligt enligt miljöbalken för att anlägga avlopp.
 • Värmepumpar och andra energianläggningar
  Det krävs tillstånd från miljökontoret för att lagra och/eller utvinna värmeenergi från ytvatten inom området. För bergvärmepumpar och ytjordvärmepumpar krävs anmälan som vanligt enligt miljöbalken.
 • Upplag & schaktning
  Det finns särskilda regler för upplag av skogsmaterial, avfall, förorenade massor, vägsalt och snö från trafikerade ytor samt för schaktning av större ytor inom primär och sekundär zon.
 • Körning på isbelagd sjö
  Det är förbjudet att köra med bensin- eller dieseldrivna fordon på isbelagd sjö. Det är också förbjudet med trafik av sjöflyg.
 • Tvåtaktsmotorer
  Det är förbjudet med bensindrivna tvåtaktsmotorer om avgaserna överstiger de gränsvärden för avgasutsläpp som anges i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:4) Anledningen är att andelen oförbränt bränsle som rinner rakt ut i sjön är hög. Det kommer att vara båtägarens ansvar att vid eventuell tillsyn kunna visa att motorn uppfyller gällande krav.

Om du bedriver verksamhet, planerar avverkning eller har ett lantbruk inom vattenskyddsområdet

För dig som bedriver verksamhet inom vattenskyddsområdet gäller det allmänt att tänka på att det du gör i din verksamhet kan påverka kvalitén på det vatten som så småningom skall användas som dricksvatten. Tillstånd eller anmälan krävs för ett antal saker som kan riskera att påverka vattenkvalitén negativt.

De regler som gäller boende gäller även för dig med verksamhet och dessutom tillkommer regler som i första hand rör verksamheter. Även om din verksamhet tidigare är anmäld som en så kallad C-verksamhet krävs separat tillstånd eller anmälan enligt de nya föreskrifterna. Om du har tillstånd till en så kallad B-verksamhet krävs inget nytt tillstånd. Kontrollera i föreskrifterna vad som gäller för din verksamhet.

 • Förvaring av kemikalier
  Inomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras i utrymme där golvet är tätt och saknar golvbrunnar. Utomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras i tät invallning som rymmer hela den lagrade volymen. Invallningen ska ha nederbördsskydd. Om du tankar eller hanterar någon kemikalie, ska du tänka på att skydda marken från förorening av spill.
 • Oljeavskiljare
  Det krävs en oljeavskiljare för verksamheter som hanterar oljeprodukter. En oljeavskiljare ska vara konstruerad och dimensionerad för att kunna avskilja tillräckligt mycket olja. Oljeavskiljarens funktion ska kontrolleras regelbundet och eventuella brister åtgärdas omgående.
 • Cisterner - Befintliga cisterner
  Även om den befintliga cisternen är anmäld sedan tidigare ska en ny anmälan lämnas in. I primär och sekundär zon skall cisterner och behållare över 250 liter utomhus ovan mark samt i mark ha sekundärt skydd med nederbördsskydd. Sekundärt skydd krävs inte för cistern inomhus som är under regelbunden uppsikt. Rör i mark utomhus ska vara ersatta med dubbelmantlade rör. Rör i golv inomhus ska antingen friläggas eller ersättas med nya ovan golv före nästa besiktning. För cisterner i tertiär zon (övriga vattenskyddsområdet) krävs sekundärt skydd för cisterner större än 5 kbm utomhus ovan mark. Dessa ska vara försedda med sekundärt skydd med nederbördsskydd. Rör i golv inomhus ska antingen friläggas eller ersättas med nya ovan golv före nästa besiktning.
 • Cisterner - Nya cisterner
  Vid installation av cistern i primär och sekundär zon krävs sekundärt skydd för cistern inomhus, ovan mark utomhus samt i mark. Cistern inomhus i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt är undantagen och kräver inte sekundärt skydd. I tertiär zon krävs sekundärt skydd för cisterner större än 3 kbm ovan mark utomhus. Med sekundärt skydd menar man anordning som fångar upp vätska från en läckande cistern, till exempel invallning. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd.
 • Besiktningsintervall av cisterner
  Cistern inom vattenskyddsområde, utan godkänt sekundärt skydd, ska kontrolleras av ackrediterat företag vart sjätte år om den uppfyller kraven på korrosionsskydd (K-cistern eller skyddad S-cistern). Om den inte uppfyller kraven på korrosionsskydd (S- cistern) ska den kontrolleras vart tredje år. För cisterner med godkänt sekundärt skydd blir besiktningsintervallet för K-cistern och skyddad S- cistern vart tolfte år och för S-cisterner vart sjätte år.
 • Skyltning
  Där petroleumprodukter hanteras inom primär eller sekundär skyddszon ska en skylt ange att verksamheten sker inom vattenskyddsområde. Skyltarna tillhandahålls av samhällsbyggnad på Uddevalla kommun, men bekostas av fastighetsägaren.
 • Upplag
  Det finns särskilda regler som gäller om du ska lägga upp massor, avfall eller skogsmaterial inom området. Med upplag menas här högar av material som läggs öppet och direkt på marken. Avfall är sådant som man avser - eller är skyldig att - göra sig av med.
 • Avfall och förorenade massor
  Om upplaget ska ligga längre än en månad, eller om det är större än 200 kbm, behövs tillstånd från samhällsbyggnad, inom primär och sekundär skyddszon. Du måste veta vad massorna innehåller. Upplaget måste ligga så att risken för att eventuella föroreningar når grundvattnet är så liten som möjligt. Upplag bör inte förekomma närmare än 50 meter från vattendrag.
 • Asfalt, oljegrus och vägsalt
  Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma inom den primära skyddszonen och kräver tillstånd inom den sekundära skyddszonen.
 • Skogsprodukter
  Med skogsprodukter menas bark, flis, spån, timmer och liknande. Inom den primära skyddszonen får du inte ha permanenta upplag av skogsmaterial utan tak. I den sekundära zonen kräver ett sådant upplag utan tak tillstånd om upplaget placeras närmare vattendrag än 50 meter. Med permanenta upplag menas upplag som ligger längre än en avverkningssäsong (längre än ett år) I den tertiära zonen finns inget tillståndskrav för permanenta upplag, men tänk på att underlaget inte får vara vattenmättat eller översvämmat, och att du inte får bevattna upplaget. När upplaget försvinner måste bark och andra rester städas bort. Detsamma gäller för tillfälliga upplag i den primära och sekundära skyddszonen.
 • Bekämpningsmedel
  Du måste ha tillstånd för att yrkesmässigt använda kemiska bekämpningsmedel inom hela vattenskyddsområdet. Lättrörliga ämnen får inte användas om det inte finns särskilda skäl och du ska sträva efter att byta till medel som inte är skadliga för miljön. På sikt bör inga kemiska bekämpningsmedel alls användas inom den primära zonen. Du får inte fylla på eller rengöra sprutan närmare än 30 meter från vattendrag, och sprutan ska funktionstestas minst vartannat år.
  Påfyllning av bekämpningsmedel och rengörning av spruta bör om möjligt göras utanför primär och sekundär skyddszon och alltid på biobädd eller spol- eller gödselplatta kopplad till tät tank. Plantor som är behandlade med bekämpningsmedel får inte jord- eller vattenslås inom den primära zonen.
 • Snö
  Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor utanför den aktuella zonen är förbjudet i primär skyddszon och kräver tillstånd i den sekundära zonen.
 • Schakt
  Syftet med regler om schaktning är att skydda vattnets kvalitet. Schaktning kan ändra grundvattenytan, och ett minskat jordtäcke kan öka risken för att föroreningar når grundvattnet. Om du ska schakta i större omfattning behövs tillstånd från miljökontoret. Som en större omfattning räknas om du sänker markytan på ett större område än grundläggning av en enskild villa. Schaktning i samband med ledningsarbete och mindre vägunderhåll omfattas inte. Tänk också på reglerna om hantering av petroleumprodukter och kemikalier.
 • Förorening
  Om du upptäcker föroreningar när du gräver ska du kontakta miljökontoret genast. I första hand är det den som förorenar marken som är ansvarig för en eventuell sanering, men om du genom grävningsarbetet bidrar till att sprida föroreningarna vidare i marken och förvärra situationen kan den som gräver bli delvis ansvarig.
 • Växtnäringsämnen och gödsel
  Inom den primära och sekundära zonen måste du ha tillstånd för att lagra stallgödsel från mer än tre djurenheter. En djurenhet har samma betydelse som enligt Miljöbalken, det vill säga en djurenhet kan motsvara en mjölkko, sex kalvar eller tio får. För närmare information om djurenheter, se jordbruksverkets hemsida.

Särskilt om skogsbruk

Vid anmälan om avverkning inom vattenskyddsområdet bör fastighetsägaren eller ombudet tydligt redovisa vilken hänsyn som planeras för att undvika negativ påverkan på vatten. Det är viktigt att stor hänsyn till vatten tas vid alla skogsbruksåtgärder. Det bör inte förekomma körskador i för vattnet viktiga områden som t.ex. våtmarker, utströmningsområden, vattendrag eller i kantzonen till dessa områden. Närmast vattnet lämnas eller skapas en busk- och lövrik miljö. Följ Skogsstyrelsens riktlinjer kring skogsbruk vid vatten, länk finns under mer information.

Vatten som avleds via skyddsdikning kan innebära en grumling och försämring av vattenkvaliteten. Det bör därför undvikas inom primär och sekundär zon. Om skyddsdikning inte kan undvikas är det viktigt att dikena inte leds direkt ut i vattendraget.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor