Bygga, bo

Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat handlar om bygglov, lantmäteri, tomtkö, renhållning, vatten och avlopp.

E-tjänster

Blanketter

AnvisningarLäs innan du fyller i blanketten

Bygglov

Bygglov


NybyggnadskartaBygglov

Bygglov


Ej bygglovspliktig åtgärd, anmälan

Ej bygglovspliktig åtgärd, anmälan


Förhandsbesked

Förhandsbesked


Kompletteringsåtgärder

Kompletteringsåtgärder


Kontrollansvarig

Kontrollansvarig


 

Planbesked


 

Rivningsplan


 Skylt/ljusanordning

Skylt/ljusanordning


 

Strandskyddsdispens


Bergvärme

Bergvärme


 

Bergvärme, ansökan


 

Bergvärme, höra granne


Bostadsanpassning

Bostadsanpassning


 

Bostadsanpassningsbidrag


Lantmäteri

Lantmäteri


 

LantmäteriförrättningÖverenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning


Renhållning

Renhållning (vissa blanketter finns på Uddevalla Energi)


 

Byte av sopkärl


 

Eget omhändertagande av slam


 

Hämtning av trädgårdsavfall


 

Kompostering av hushållsavfallDispens från hämtning av hushållsavfall


 

Samtömning av hushållsavfall


 

Uppehåll av sop- och latrinhämtning


 

Utökat tömningsintervall


Tomter

Tomter


 

Ansökan om tomt


TrädNedtagning av trädVatten och avlopp

Vatten och avlopp


Felanmälan, kommunalt VA
Ansökan om kommunalt VA görs via Västvatten


 

Ansöka anlägga sluten tank och bad-, disk- och tvättvattenavlopp

Anvisning avlopp

 

Ansökan anlägga fosforfällning med slamavskiljare och infiltration eller markbädd

Anvisning avlopp

 

Ansökan anlägga slamavskiljare, tät markbädd, efterföljande fosforfälla

Anvisning avlopp

 

Ansökan anlägga minireningsverk med efterpolering

Anvisning avlopp


Dispens för eget omhändertagande av fosforfilermaterial


 

Eget avlopp, torrtoalett


 

Intyg till miljö, sluten tank och BDT


 

Intyg till miljö, anläggning med fosforfälla/fällning


 

Intyg till miljö, minireningsverk


 

Dricksvattentäkt, installera i särskilt område


Ventilation

Ventilation


Obligatorisk ventilationskontroll

 


 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00