Bygga, bo

Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat handlar om bygglov, lantmäteri, tomtkö, renhållning, vatten och avlopp.

E-tjänster

Blanketter

Bygglov

Bygglov

 

Bygglov

Nybyggnadskarta

Ej bygglovspliktig åtgärd, anmälan


Förhandsbesked


Kompletteringsåtgärder

 

Kontrollansvarig

 

Planbesked

 

Rivningsplan

 

Skylt/ljusanordning

 

Strandskyddsdispens

Bergvärme

Bergvärme

 

Bergvärme, ansökan

 

Bergvärme, höra granne

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

 

Bostadsanpassningsbidrag

Lantmäteri

Lantmäteri

 

Lantmäteriförrättning


Överenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning

Renhållning

Renhållning (vissa blanketter finns på Uddevalla Energi)

 

Byte av sopkärl

 

Eget omhändertagande av slam

 

Hämtning av trädgårdsavfall

 

Kompostering av hushållsavfall


Dispens från hämtning av hushållsavfall

 

Samtömning av hushållsavfall

 

Uppehåll av sop- och latrinhämtning

 

Utökat tömningsintervall

Tomter

Tomter

 

Ansökan om tomt

Träd


Nedtagning av träd


Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Felanmälan, kommunalt VA

Ansökan om kommunalt VA görs via Västvatten

 

Ansöka anlägga sluten tank och bad-, disk- och tvättvattenavlopp

 

Ansökan anlägga fosforfällning med slamavskiljare och infiltration eller markbädd

 

Ansökan anlägga slamavskiljare, tät markbädd, efterföljande fosforfälla

 

Ansökan anlägga minireningsverk med efterpolering


Dispens för eget omhändertagande av fosforfilermaterial

 

Eget avlopp, torrtoalett

 

Intyg till miljö, sluten tank och BDT

 

Intyg till miljö, anläggning med fosforfälla/fällning

 

Intyg till miljö, minireningsverk

 

Kontrollplan från entreprenör till fastighetsägare, sluten tank och BDT

 

Kontrollplan från entreprenör till fastighetsägare, WC

 

Dricksvattentäkt, installera i särskilt område

Ventilation

Ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll

 

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00