Öppna data- nyckeltal från Kolada

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och Regioner, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. Nyckeltalen täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar. I de fall där nyckeltalen går att få könsuppdelade visas resultatet utifrån män/kvinnor/totalt.

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00