Avdelning juridik och administration

Avdelningen ger administrativt stöd till kommunalråden, kommundirektör, kommunfullmäktige, valberedningen, ungdomsfullmäktige, vänortskommittén, kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar samt valnämnden med registratur, sekretariat och ärendeberedning. Kommunstyrelsens demokratiutvecklare finns på avdelningen. Avdelningen arbetar också med:

 • Planering, redovisning och uppföljning till förvaltningens verksamhet och ekonomi
 • Utredningar
 • Förvaltningens leverantörsfakturor, donationsfonder och redovisning av EU-projekt
 • Kommunarkivet och förvaltning av kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
 • Dataskyddsfrågor (dataskyddsombud)

Avdelningen har också jurister som arbetar med överklagande av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut samt företräder kommunen vid tvister inför domstol. Vidare arbetar juristerna med intern konsultation samt utbildning inom:

 • Offentlighetsprincipen
 • Förvaltnings- och kommunalrätt
 • Andra juridiska sakområden

Försäkringsverksamhet

Ansvarar för försäkringsupphandling och handlägger kontakterna med de försäkringsbolag som kommunen ingått avtal med. Svarar på kommunens försäkringsrelaterade frågor samt tar emot skadeståndsanspråk.

Samverkande överförmyndare

Samverkande överförmyndare är en gemensam förvaltning för överförmyndarna i Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Mellerud  och Färgelanda kommun. Det samverkande arbetet omfattar cirka 117 000 innevånare och 1 400 ärenden och har tillsynsansvar över förmyndare, gode män och förvaltare i de sju kommunerna. Samverkande överförmyndare arbetar med:

 • Förmynderskapsärenden för barn
 • Godmanskap och förvaltarskap för vuxna
 • Godmanskap för ensamkommande barn
 • Rekrytering och utbildning

Verksamhet som ingår i Samverkande överförmyndare:

Konsument Uddevalla

Konsument Uddevalla finns i Rådhuset. Här kan du som bor i Uddevalla, Munkedal, Tanum, Sotenäs och Strömstads kommuner kostnadsfritt få svar och råd på dina frågor angående köp av varor eller tjänster.

Kontakt

Helena Lennernäs, avdelningschef

+46 522‑69 60 42

helena.lennernas@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor