Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen biträder kommunstyrelsen med den ekonomiska och finansiella planeringen, lämnar råd och stöd till förvaltningarna i ekonomiska frågor mm. Ekonomiavdelningen har följande huvuduppgifter: styrning och ledning, planering, redovisning, uppföljning, internbank, in- och utbetalningar samt inköp och upphandling.

Styrning och ledning

Övergripande ansvar för kommunens styr- och ledningssystem.

Planering

Framtagande av flerårsplan och ettårsbudget samt övergripande ekonomiskt utrednings- och analysarbete, planeringsprocessen.

Redovisning

Löpande redovisning, koncernredovisning, kund- och leverantörsreskontra, betalningsövervakning inkl. kontakter med inkassoföretag, momsredovisning, externa och interna redovisningsprinciper mm, övergripande ansvar för kommunens affärssystem.

Uppföljning

Delårsrapporter, controllerrapporter, bokslut, årsredovisning, finansrapporter, statistik, intern kontroll, analyser och benchmarking.

Internbank

Kommunkoncernens internbank, lång- och kortfristig upplåning, borgensåtaganden.

In- och utbetalningar

Kommunens samtliga in- och utbetalningar. Kommunkassan.

Inköp och upphandlingar

Upphandlingar av varor och tjänster, elektronisk fakturahantering, inköpsprocessen.

Kontakt

Bengt Adolfsson, ekonomichef

+46 522‑69 60 15

bengt.adolfsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor