Strategisk samhällsplanering

Avdelning strategisk samhällsplanerings ansvar är anpassat till kommunstyrelsens verksamhetsansvar och omfattar;

 • Översiktlig planering av användning av mark och vatten
 • Att tillfredsställande markberedskap upprätthålls
 • Kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi
 • Genomförandeplanen för samhällsbyggnadsstrategin
 • Vatten och avloppsverksamheten (strategin och översikt)
 • Energiplanering samt främja energihushållningen
 • Miljöledningssystemet ISO 14001:2015
 • Bostadsförsörjningsprogram
 • Lokalförsörjningsplanen
 • En övergripande transportinfrastruktur
 • Kollektivtrafiken
 • Kommunala och regionala kollektivtrafikfrågor i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götaland
 • Förprövning avseende planbesked, markanvisning o exploateringar

Kontakt

Patrik Petré, +46 522‑69 63 59

Avdelningschef

patrik.petre@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00