Myndighetsavdelningen

Avdelningen ansvarar för information och rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll och handläggning enligt framförallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Inom avdelningen finns den kommunala lantmäteriverksamheten, vilken utgör en egen myndighet. Enheten ansvarar för lantmäteriförrättningar och rådgivning, plansamråd vid detaljplaner, samt ansvarar för och framställer kartor. Enheten upprättar även fastighetsförteckningar och utför kart- och mätningstjänster inom kommunala verksamheter och åt allmänheten.

Bygg- och miljöprövning

Enheten har till uppgift att svara för:

  • Prövning enligt miljölagstiftning
  • Prövning enligt bygglagstiftning
  • Prövning lagstiftning för bostadsanpassningsbidrag

Miljötillsyn

Enheten har till uppgift att svara för:

  • Tillsyn enligt miljölagstiftning
  • Tillsyn enligt livsmedelslagstiftning

Lantmäterimyndigheten

Enheten har till uppgift att svara för:

  • Fastighetsbildning
  • Registrering av förändringar i fastighetsindelning
  • Plan- adress- och byggnadsregister
  • Upprättande av fastighetsförteckningar
  • Kart- och mätningstjänster

Kontakt

Lisa Cronholm, +46 522‑69 63 68

Avdelningschef

lisa.cronholm@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00