Sektionen för ensamkommande flyktingbarn

Sektionen för ensamkommande flyktingbarn arbetar med mottagande av de barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Socialsekreterarna utreder och biståndsbedömer vilka insatser som motsvarar barnets behov. Insatser som ges är till exempel boende på hem för vård eller boende (HVB), i stödboende eller i familjehem.

Inom sektionen finns ett stödboende för målgruppen som drivs i egen regi, samt olika former av utslussning till eget boende.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00