Organisationsskiss som textversion

Överst i organisationen ligger Kommunfullmäktige.

Direkt under kommunfullmäktige ligger, överförmyndare, vänortskommitté, demokratiberedning, revisorer, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder. Nämnderna är, barn och utbildningsnämnd, socialnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, kultur och fritidsnämnd samt valnämnden.

Följande delar av organisationen har ytterligare grenar under sig.

Demokratiberedning

Under demokratiberedningen ligger ungdomsfullmäktige, det kommunala rådet för äldre samt det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelse

Under kommunstyrelsen ligger personalutskott, arbetsmarknads- och integrationsutskott, ekonomiutskott, samhällsplaneringsutskott, jävutskott samt hälsopolitiskt råd. Det är även under kommunstyrelsen som kommundirektören har sin anställning. Kommundirektören är i sin tur chef för samtliga förvaltningschefer.

Under kommunstyrelsen ligger även kommunlednignskontoret

Barn och utbildningsnämnd

Under denna nämnd ligger förvaltningen Barn och utbildning.

Socialnämnd

Socialnämnden har ett eget utskott samt ansvarar för förvaltningen socialtjänst.

Samhällsbyggnadsnämnd

Under denna nämnd ligger samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kultur och fritidsnämnd

Under denna nämnd ligger förvaltningen kultur och fritid.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00