Ungdomsplan 2015-2017

I maj 2015 antog ett enat kommunfullmäktige i Uddevalla kommun sin första Ungdomsplan
Ungdomsplanen är ett styrdokument som ska underlätta för kommunen att jobba med ungdomspolitik och ungdomsfrågor. Ungdomsplanen pekar bland annat ut fyra områden som alla bör jobba lite extra med. Den här omgången, 2015-2017, är det inflytande, hälsa, trygghet och självförsörjande. Dessa områden är baserade på Lupp-undersökningens resultat 2013, de nationella ungdomspolitiska målen och samtal med både politiker, tjänstemän och ungdomar.

Sedan har varje nämn antagit strategier/uppdrag i sina styrkort för att uppnå ungdomsplanens mål. Dessutom finns det två övergripande strategier som alla nämnder ska jobba med. Dessa är:

"att stora beslut som påverkar​ samhället tas i dialog med unga för att stärka ungas position och känsla av delaktighet"

"att förbättra hälsan hos unga genom att arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga miljöer där unga befinner sig"

Varje år sker det en rapportering i kommunens centrala rapporteringssystem för styrning och ledning.Var tredje år revideras dessa områden i samband med att kommunen genomför Lupp-undersökningen igen. Läs mer om Lupp-undersökningen på www.uddevalla.se/lupp.

Ungdomsinflytande

Eftersom inflytande är ett av de områden kommunen behöver jobba extra med har samtliga nämnder uttryckt en önskan om ett välfungerande forum för ungdomsinflytande - Ungdomsfullmäktige. För att få ett välfungerande Ungdomsfullmäktige måste vi skapa det tillsammans med ungdomar och i nära samarbete med politiker och tjänstemän.

Under hösten 2016 och våren 2017 har en arbetsgrupp med ungdomar mellan 13-18 år jobbat fram ett förslag på ett nytt ungdomsfullmäktige. Förslaget har presenterats för Uddevalla kommuns Demokratiberedning och kommer inom kort att komma upp för beslut i kommunfullmäktige. Nytt ungdomsfullmäktige lanseras våren 2017 och kommer att börja gälla från och med hösterminens start 2017.

Läs arbetsgruppens fulla rapport här: UF 2.0 - Rapport

Kontakt

Denise Olsson Bergqvist, +46 522‑69 65 27

Samordnare

denise.olssonbergqvist@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00