Befolkning, arbete, byggande

Den 31 december 2020 var 56 787 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,8% kvinnor och 50,2% män.

Befolkningsökningen är lägre än väntat. Detta beror framförallt på att utflyttningen varit hög under hösten. Det är framrörallt gruppen unga vuxna (19-29 år) som har flytatt från kommunen. Coronapandemin har gjort det svårare för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden att få jobb och många högskolor och universitet har utökat antalet utbildningsplatser. Möjligheterna att lämna kommunen för studier på högskoleorter har därför ökat. Inflyttningen varit något lägre än väntat och invandringen har varit låg jämfört med tidigare år. Befolkningstillväxten utgörs således framförallt av ett positivt födelsenetto.

Folkmängd

Befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling

Befolkning 

Befolkningsförändringar

2016

2017

2018

2019

2020

Födda

646

672

622

654

631

Döda

552

602

614

574

551

Födelsenetto

94

70

108

80

80

Inflyttning till kommunen

3 208

2 833

2 937

2 794

2 671

         - Varav från egna länet

1 793

1 707

1 896

1 906

1 767

         - Varav från övriga    Sverige

551

664

545

500

580

         - Varav från utlandet

864

462

496

388

324

Utflyttning från kommunen

2 321

2 361

2 557

2 461

2 675

          -Varav till egna länet

1 566

1 558

1 743

1 655

1 792

          -Varav till övriga Sverige

628

664

668

660

711

          - Varav till utlandet

127

139

146

146

172

Flyttnetto

887

472

380

333

-4

Justering

3

57

8

31

8

Befolkningsökning

984

599

496

444

84


Kommuner i siffror

Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se

Befolkningsprognos

Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.

Kontakt

Helena Svernling, +46 522‑69 79 48

Utredare

helena.svernling@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00