Hur gick det med målen?

2023 års uppföljning visar att 4 indikatorer når målsättningen om en förbättring och 1 indikator visar en försämring. Kommunens finansiella mål nås för 2 mål och ett mål nås ej.

Under 2023 har korttidssjukfrånvaron totalt under året stadigt gått ner. Minskningen syns för både män och kvinnor. Trots att pandemieffekterna börjar fasas ut och sjukfrånvaron minskar, ligger nivåerna för korttidsfrånvaron fortfarande högre än innan pandemin. Kommunen arbetar aktivt med arbetsmiljöarbetet och förvaltningarna rapporterar att arbete pågår med rutiner och åtgärder för att främja en så god arbetsmiljö som möjligt.

Enligt SCB:s medborgarundersökning har medborgarnas förtroende för kommunens politiker och anställda ökat jämfört med senaste mättillfället 2021. Kommunen prioriterar att undersöka vilka områden som behöver förbättras för att förtroendet ska fortsätta att öka och kommer genomföra kontinuerliga mätningar under mandatperioden. Landsbygdsråd har inrättats och landsbygdsdialoger kommer genomföras under 2024.

Illustration av landsbygd

Ett landsbygdsråd har inrättats och under 2024 hålls landsbygdsdialoger.

Under 2023 har kommunen genomfört företagsmaraton och haft flera dialogmöten och näringslivsaktiviteter med olika teman och inriktningar. Trots detta har rankingen försämrats. En orsak kan vara att mycket av mätningen baseras på insamling som avser 2022, vilket i så fall skulle betyda att 2023 års aktiviteter inte har haft fullt genomslag i mätningen.