Finansiell profil

Allmänt

Kommunforskning i Västsverige (KFi) tar varje år fram en finansiell profil för Uddevalla kommun och övriga kommuner i Västra Götaland samt kommunerna i Halland. Den senaste avser år 2018. För att kunna se hur Uddevalla förändrar sig över tiden jämförs 2018 med motsvarande profiler för 2016 och 2017.

Den här finansiella profilen är ett komplement till den finansiella analys som återfinns i kommunens årsredovisning. Den finansiella profilen fokuserar på två delar, dels hur de 55 kommunerna i Västra Götaland och Halland förhåller sig finansiellt till varandra 2018 och dels till Uddevallas egen utveckling åren 2016-2018.

Resultat 2018

Rapporten rangordnar kommunerna bland annat efter ”resultat före extraordinära poster” och Uddevallas placering är plats 32, vilket är något lägre än föregående år.

Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger strax under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. Uddevalla ligger stabilt i den grupp som har ett "starkt resultat" och "varken stark eller svag finansiell ställning". Uddevalla har ett lite ansträngt ekonomiskt läge och resultatnivån bör förbättras till runt 2 % för att möta förväntade framtida utmaningar.

"Kassalikviditeten" får fortsatt ett lågt resultat. Det innebär dock inte ett alltför dåligt betyg utan speglar kommunens medvetna strategi att samordna hela kommunorganisationens likviditet för att skapa tillräcklig likviditet och minsta möjliga upplåning, vilket innebär en effektiv likviditets- och skuldförvaltning.

Finansiell profil Uddevalla 2016-2018. pdf (för utskrift) Pdf, 571.1 kB.

Förslag på sidor