Finansiell profil

Allmänt

Kommunforskning i Västsverige (KFi) tar varje år fram en finansiell profil för Uddevalla kommun och övriga kommuner i Västra Götaland samt kommunerna i Halland. Den senaste avser år 2017. För att kunna se hur Uddevalla förändrar sig över tiden jämförs 2017 med motsvarande profiler för 2015 och 2016.

Den här finansiella profilen är ett komplement till den finansiella analys som återfinns i kommunens årsredovisning. Den finansiella profilen fokuserar på två delar, dels hur de 55 kommunerna i Västra Götaland och Halland förhåller sig finansiellt till varandra 2017 och dels till Uddevallas egen utveckling åren 2015-2017.

Resultat 2017

Rapporten rangordnar kommunerna bland annat efter ”resultat före extraordinära poster” och Uddevallas placering är plats 33, vilket är något lägre än föregående år.

Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger strax under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. Uddevalla ligger stabilt i den grupp som har ett "starkt resultat" och "varken stark eller svag finansiell ställning". Uddevalla har en resultatnivå som kan betraktas som god ekonomisk hushållning med ett kontrollerat finansiellt läge.

"Kassalikviditeten" får fortsatt ett lågt resultat. Det innebär dock inte ett alltför dåligt betyg utan speglar kommunens medvetna strategi att samordna hela kommunorganisationens likviditet för att skapa tillräcklig likviditet och minsta möjliga upplåning, vilket innebär en effektiv likviditets- och skuldförvaltning.

Finansiell profil Uddevalla 2015-2017

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00