Finansiell profil

Allmänt

Kommunforskning i Västsverige (KFi) tar varje år fram en finansiell profil för Uddevalla kommun och övriga kommuner i Västra Götaland samt kommunerna i Halland. Den senaste avser år 2022. För att kunna se hur Uddevalla förändrar sig över tiden jämförs 2022 med motsvarande profiler för 2020 och 2021.

Den här finansiella profilen är ett komplement till den finansiella analys som återfinns i kommunens årsredovisning. Den finansiella profilen fokuserar på två delar, dels hur de 55 kommunerna i Västra Götaland och Halland förhåller sig finansiellt till varandra 2022 och dels till Uddevallas egen utveckling åren 2020-2022.


Resultat 2022

Rapporten rangordnar kommunerna efter olika finansiella nyckeltal och Uddevallas har förbättrat sin placering från plats 41 till plats 36. Kommunens höga resultatnivå 2022 är den enskilt största orsaken till förbättringarna av nyckeltalen.

Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger strax under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. Uddevalla ligger gruppen som har "varken stark eller svag finansiell ställning". Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett tillfredställande finansiellt läge, men resultatnivån bör förbättras för att möta förväntade framtida utmaningar.


Finansiell profil Uddevalla 2020-2022. pdf (för utskrift) Pdf, 252.8 kB.

Förslag på sidor