Jämställdhet

I Strategisk plan 2015-2018 har kommunfullmäktige fastställt att genus- och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv successivt ska integreras i det dagliga arbetet inom kommunens verksamheter, vid planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Samtliga nämnder och förvaltningar deltar i arbetet.

Vad innebär Jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt hållbart samhälle. Att jämställdhetsintegrera verksamheten betyder att kommunen ser över sitt arbetssätt så att till exempel olika förhållanden och villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar synliggörs. Det kan också vara att analysera hur konsekvenser av beslut och förändringar kan tänkas falla ut för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Uddevalla kommun vill därmed säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar i sin vardag och i sina kontakter med kommunen erbjuds ett likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdigt fördelade resurser.

I Uddevalla kommun arbetar vi med utgångspunkt i de nationella jämställdhetspolitiska målen. De nationella jämställdhetspolitiska målen reviderades i samband med regeringens skrivelse "Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, 2016/17:10"

Det övergripande målet för den nationella jämställdhetspolitiken är fortsatt att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet finns numera sex delmål;

  • Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00