Esikoulu ja pedagoginen päivähoito

Toiminnan tarkoitus

Esikoulun tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä ja oppimista sekä tarjota lapselle turvallinen päivähoito. Toiminnan lähtökohtana on kokonaisnäkemys lapsesta ja lapsen tarpeista siten, että hoito, kehitys ja oppiminen muodostavat kokonaisuuden. Esikoulun tulee vaalia monipuolista yhteydenpitoa eri osapuolten kanssa, edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja valmistaa lasta koulun aloittamiseen. Esikoulu on oma koulumuotonsa 1. heinäkuuta 2011 alkaen. Päämiehen (toiminnan harjoittajan) tehtävänä on huolehtia siitä, että lapsiryhmissä on sopiva kokoonpano ja koko ja että lapsille myös muutoin tarjotaan hyvä ympäristö. Kotikunta vastaa siitä, että esikouluopetusta järjestetään kunnassa kaikille lapsille, joiden vanhemmat sitä toivovat. Kotikunta saa hoitaa velvoitteensa tarjoamalla lapselle vastaavaa opetusta vapaakoulussa.  

Kunnan on pyrittävä esikoulun sijasta tarjoamaan lapselle pedagogista päivähoitoa, jos lapsen huoltajat sitä toivovat.

Jotta esikoulua ja pedagogista päivähoitoa voidaan tarjota, lapsen pitää olla vähintään yhden vuoden ikäinen.

Kuulutko itse tai kuuluuko joku lähipiirissäsi ruotsinsuomalaisten kansalliseen vähemmistöön? On tärkeää, että saat sinulle kuuluvaa tietoa lain sisällöstä, kunnan velvollisuudesta suojella ja edistää omaa äidinkieltäsi ja kulttuuriasi sekä mahdollisuudesta suomenkieliseen esiopetukseen.

Ota yhteys kunnan esikoulutoimistoon (förskolekontoret) tai vähemmistökonsulenttiin, mikäli toivot lapsellesi suomenkielistä päivähoitoa. Kunta voi tarjota tukea suomenkielen edistämiseen ja kehittämiseen lapsesi hoitopaikassa.

Esikoulu

Esikoulutoiminta tapahtuu tavallisesti erityisissä esikoulutiloissa. Esikoulussa työskentelee esikoulunopettajia ja lastenhoitajia. Esikouluosastoille ei ole vahvistettu lasten enimmäismäärää. Lukumäärä riippuu lasten iästä, tilojen koosta, lasten oloajoista sekä paikkojen kysynnästä. Osastot tekevät yhteistyötä aukiolon, sulkemisen, lomien jne. yhteydessä. Esikoululla on oma opintosuunnitelma, jonka pohjalta se toimii.  

Esikoulun toiminnasta vastaa kunta tai ulkopuolinen päämies (yhtiö, yhdistys, rekisteröity uskontokunta, säätiö tai yksityinen henkilö).

Pedagoginen päivähoito

Pedagoginen päivähoito poikkeaa esikoulutoiminnasta. Esimerkkejä tästä ovat perhepäiväkoti/lasten perhepäivähoitaja, moniperhehoitojärjestelmät ja muut järjestelmät. Uddevallan kunnassa on kunnallisia perhepäiväkoteja ja vapaita perhepäiväkoteja. Vapaita päiväkoteja on sekä yhtiöinä, joissa on useita työntekijöitä, että yhtiöinä, joissa on vain yksi päivähoitaja. Lasten perhepäivähoitaja ottaa lapset vastaan omassa kodissaan. Lasten perhepäivähoitajat tekevät usein yhteistyötä ja toimivat toistensa sijaisina tarpeen vaatiessa.

Pedagoginen lasten päivähoito on järjestettävä asianmukaisissa tiloissa ja ryhmissä, joissa on sopiva koko ja koostumus. Henkilöstöllä on oltava sellainen koulutus tai kokemus, että lasten hyvän hoidon ja hyvän pedagogisen toiminnan tarpeet tulevat tyydytettyä.

Kunta tarjoaa perhepäiväkotia 1-6 -vuotiaille lapsille. Jotkut vapaat päiväkodit tarjoavat toimintaa lapsille, jotka ovat täyttäneet yhden vuoden ja jatkuen kevätlukukauden loppuun sinä vuonna, jonka aikana lapsi täyttää 13 vuotta.

Avoin esikoulu

Avoimia esikouluja on eri puolilla kuntaa. Avoin esikoulu on aikuisten ja 0-6 -vuotiaiden lasten kohtaamispaikka. Lapset ja aikuiset osallistuvat yhdessä toimintaan. Kunnallisten avoimien esikoulujen toiminnasta vastaa sosiaalihallinto. On olemassa myös vapaaesikouluja, joiden toiminnasta vastaa jokin muu taho kuin kunta.

Pussel

Förslag på sidor