Nu ska ett förslag till Kungsgatan tas fram

Gatu- och parkavdelningen har fått i uppdrag att göra en förstudie om hur Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan kan byggas om. Förstudien ska presenteras hösten 2016 och ligga till grund för ett beslut om ett genomförande eller inte.

Skiss av Kungsgatan i Uddevalla centrum

Skiss av Kungsgatan i Uddevalla centrum

I Projektgruppen kommer att ta fram ett förslag på hur gatorna kan rustas upp, hur en ombyggnation bör genomföras och vilka konsekvenser det kan medföra. De ska också titta på hur berörda fastighetsägare och företag kan vara delaktiga och bidra till finansiering och drift. 

- Vi kommer att utgå från behoven idag men också titta på hur vi kan skapa ett tillgängligt, tryggt och mer levande centrum framöver, säger Jonas Sand som är projektledare.

Förstudien omfattar en sträcka på 630 meter på Kungsgatan och 190 meter på Norra Drottninggatan. Totalt 10345 kvadratmeter där 37 fastigheter ligger i direkt anslutning till gatorna. 

För att ta fram ett välgrundat beslutsunderlag behöver bland annat följande frågor utredas:

  • Vilken trafik ska förekomma och hur ska trafikflödena se ut?
  • Under gatorna finns mycket ledningar. Vad behöver bytas ut eller samordnas?
  • Hur ska renhållning, snöröjning, växtlighet med mera hanteras på bästa sätt och vad blir kostnaden för det?
  • Vad tycker fastighetsägarna? och hur kan de tillgänglighetsanpassa sina entréer?
  • Behöver fastighetsägarna själva utföra underhållsarbeten som kan samordnas med kommunens arbete?


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00