Sveriges första marina biotopskydd i Uddevalla

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett marint biotopskydd i området Sunninge sund-Sundsvik för att bevara den biologiska mångfalden. Biotopskyddet innebär att området skyddas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön. Sunninge sund-Sundsvik blir det första marina biotopskyddsområdet i landet.

Landets första marina biotopskyddsområde omfattar Sundsvik-Sunninge sund och sträcker sig under den södra delen av Uddevallabron.

Landets första marina biotopskyddsområde omfattar Sundsvik-Sunninge sund och sträcker sig under den södra delen av Uddevallabron.

Biotopskyddsområdet som ligger i Byfjordens mynning är cirka 24 hektar stort och består av tre grunda sammanhängande havsvikar med sandbotten och stenpartier med alger. I det skyddsvärda området finns täta blåmusselbankar och ålgräsängar, som bildar en speciell livsmiljö där många olika organismer kan leva. Området är därför viktigt för den biologiska mångfalden. Ålgräsängar utgör uppväxtplats för torsk, men även andra arter som öring och skrubbskädda trivs i denna miljö.

Beslutet om marint biotopskyddsområde innebär bland annat att man inte får muddra eller bygga en brygga i området utan dispens från länsstyrelsen. Skyddet syftar till att bevara bottnarna orörda. Biotopskyddet påverkar inte möjligheten att utöva ett aktivt friluftsliv i området.

- Det är jättekul att Uddevalla är den första kommunen som får ett marint biotopskyddsområde. Sedan tidigare vet vi att området Sunninge sund-Sundsvik har höga naturvärden och det är bra att det nu får ett skydd för framtiden, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Biotopskyddsområden är en skyddsform som tidigare främst har använts på land. De kan bildas för ett antal utpekade naturtyper (biotoper) och ska utgöras av ett mindre mark- eller vattenområde.

För mer information, kontakta gärna:
Anders Olsson
Marinekolog/ Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon 010-224 47 23

Sofia Ström
Kommunekolog, Uddevalla kommun
Telefon 0522-69 73 11

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00