Frågor och svar om enskilda avlopp- och kretsloppsystem

Vi har upplevt oro, missförstånd och många frågor kring kommunens beslut gällande enskilda avlopp- och kretsloppslösningar. Därför vill vi berätta om varför Uddevalla förespråkar kretslopp samt försöka ge ett samlat svar på de frågor som kommit direkt till oss eller via insändare i media.

Kretslopp

Under många år har trenden varit att allt fler fritidsbostäder byggs om till åretruntbostäder. De som tidigare haft en enkel standard vill istället installera lösningar med högre standard med vatten­förbrukning som till exempel toaletter, duschar och tvättmaskiner.

Problematik

 • Hårdare krav på avlopp
  Omkring år 2006 kom hårdare reglering gällande rening av det vatten som husägare släpper ut i naturen. De hårdare kraven på rening innebar att alla som gjorde nytt avlopp inte längre kunde rena vattenutsläppen genom enbart en slamavskiljare och markbädd som tidigare. När det krävdes bättre rening blev olika reningsverk den vanligaste lösningen.
 • Avlopp ska vara enkla
  Eftersom egna minireningsverk är tekniskt komplicerade, ofta dyra i drift och kan vara svåra att sköta så arbetade kommunen fram en hållbar helhetslösning. Utgångspunkten blev att använda slutna tankar eftersom de inte är så dyra och för att många fastigheter dessutom redan har en nedgrävd på sin tomt.
 • Vi behöver minska utsläpp av näring
  Näring som till exempel fosfor och kväve är bra för växter som ska växa bra, tillexempel på våra åkrar. När för mycket näring hamnar i våra vattendrag och grunda havsvikar så ställer näringen istället till problem som övergödning. I vattnet medför näringen att olika alger och andra växter växer i mycket stor omfattning. I värsta fall gör nedbrytningen av allt material som sjunker till botten att syret tar slut och djur som lever på botten dör av syrebrist.
 • Vi behöver minska vår resursförbrukning
  Näring som fosfor och kväve är dyrbart att framställa och bryta för att få fram konstgödsel. Samtidigt går mycket fosfor och kväve till spillo från våra avloppsanläggningar, utan att återanvändas som näring på nytt. Det är därför man vill införa kretsloppssystem, helt enkelt ett sätt att få näringsämnen att tas tillvara på åkermark igen, istället för att spolas bort med vattnet i våra avlopp. Fosfor är dessutom vad man kallar för en ändlig resurs, det vill säga att fosforn kommer att ta slut i framtiden, och till dess blir den troligtvis dyrare och dyrare.
 • Ingen annan kommunal lösning för återvinning av näringsämnen
  Kommunens reningsverk, Skansverket, tar emot avloppsvatten, bland annat avloppsinnehåll från slutna tankar, renar avloppsvattnet och separerar slammet för deponi, det vill säga förvaring. Idag återvinns inte fosfor från dessa deponier men nya miljökrav förväntas ställa krav på att 40 % av fosforn i avlopp ska tas till vara och återföras till åkermark.

Kretsloppssystem

Utifrån denna samlade problematik tog Uddevalla kommun fram ett system för att få näringsämnen i avloppsvatten i ett kretslopp 2012 och 2013. Detta gjorde kommunen i samverkan med LRF och med stöd av Länsstyrelsen.

Uddevallas Kretsloppssystem har tilldelats Avlopp- och kretsloppspriset 2016. Eftersom det är en framsynt och resurseffektiv kretsloppsanpassning som ligger i framkant i Sverige. Det pågår också en certifiering av kommunens kretsloppssystem som förväntas vara klar i maj 2017.

- Vi lyfts fram som en bra kommun i sammanhanget och många andra kommuner kommer till oss på studiebesök eftersom de också arbetar med problematiken övergödning, förorenat vatten och behovet att återföra näringsämnen i marken, säger Martin Kihlstrand som är miljöchef.

Förslag på nya krav från Havs- och vattenmyndigheten

Kommunens kretsloppssystem går i linje med Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya krav som lämnades till regeringen 9 september 2016. I förslaget förtydligar de regelverket kring små avloppsanläggningar, ökar rättssäkerheten och säkerställer anläggningarnas funktion. Förslaget ska leda till minskade utsläpp av smittämnen och fosfor. Enligt Havs- och vattenmyndigheten förväntas reglerna ändra efterfrågan, från minireningsverk och fosforavlastande teknik, till källsorterande avlopps och enklare markbaserad rening.

- Vi tar inte ställning till branschens olika lösningar utan har tagit fram och förordar Uddevallas kretsloppssystem utifrån att det ska fungera långsiktigt och för att kunna leva upp till Havs- och vattenmyndighetens nya krav framöver, säger Martin Kihlstrand.

Frågor och svar

Här hittar du en samling av

Frågor och svar enskilda avlopp- och kretslopps­system

 

Läs mer om:
Kommunens kretsloppssystem

Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya krav

För mer information kontakta gärna:
Anna Thorén
Samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 73 75

eller

Katarina Bjelke
Västvatten
Telefon 0522-63 88 07

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00