Nu tas almsjuka träd ned vid Höjentorp

På måndag 23 januari startar arbetet med att ta ned de sjuka och döda träden i allén vid Höjentorp nedanför Emaus lantgård. Träden utgör risk för personskada. Arbetet kommer att innebära att trafiken påverkas.

Allén vid Höjentorp.

Allén vid Höjentorp.

Allén som ska tas ned finns på båda sidor om Kapellevägen nedanför Emaus lantgård i riktning ned mot Gustafsberg. Trafiken på denna vägsträcka kommer att regleras med vakter på plats. Arbetet kommer att ske dagtid mellan klockan 07.00-16.00. Parkeringen vid Emaus lantgård kommer inte att påverkas av trädfällningen.

Sammanlagt är det 58 träd som ska tas ned och fällningsarbetet beräknas pågå under tre veckor, fram till och med 10 februari.

- Träden har höga naturvärden, men de är drabbade av almsjukan och andra sjukdomar. Eftersom träden är döda eller döende utgör de en risk för människor, djur eller byggnader när grenar eller hela träd kan ramla ned. Det är därför vi tyvärr tvingas fälla dem, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Uddevalla kommun har sökt och fått tillstånd av länsstyrelsen för att ta ned allén, som är biotopskyddad. Kravet för att få avverka är att återplantering av träd i allén ska genomföras och att de fällda träden lämnas kvar på platsen för att gynna den biologiska mångfalden. Fem av de äldre träden är friska och kommer att få stå kvar.

- Vi planerar att återplantera inhemska ädellövträd inom två år. Då blandar vi exempelvis ek, lönn och lind, så att den nya allén inte blir lika sårbar. Vi kommer också att lämna kvar de avverkade trädens stammar och ris i så kallade faunadepåer. De har stor biologisk nytta och många insekter, fåglar och igelkottar trivs där, säger Sofia Ström.

Karta från Länsstyrelsen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00