Kommunen satsar 10 miljoner för bättre hälsa

Nu kraftsamlar Uddevalla kommun för att förbättra hälsan och arbetsmiljön för sina medarbetare. Totalt satsas 10 miljoner kronor på hälsofrämjande och förebyggande insatser under 2017. Målsättningen är att minska sjukfrånvaron på både kort och lång sikt.

Bild hälsosatsning

Satsningen är ett politiskt initiativ. Den görs mot bakgrund av att antalet sjukskrivningar i kommunen har ökat de senaste åren från 5,19 procent 2010 till 7,76 procent 2016. Ökningen är inte utmärkande för Uddevalla – flera kommuner i landet har en liknande utveckling. Däremot är det unikt att man väljer att satsa så stora resurser på att vända trenden.

– Vi avsätter 10 miljoner extra ur vår budget för att visa att vi tar frågan på största allvar. Jag har inte hört om någon annan kommun i landet som gör en lika strukturerad och omfattande satsning i förhållande till sin storlek, förklarar kommunalrådet Ingemar Samuelsson (S).

– Det handlar i första hand om omtanke om personalen. Sedan finns det förstås även rent strategiska skäl. Om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att man mår bra när man jobbar hos oss, inte att man blir sjuk, forsätter han.

I höstas gjordes ett omfattande förberedelsearbete inför lanseringen av satsningen, som internt kallas för Hälsoresan. Här tittade man bland annat på nuläget, analyserade tidigare åtgärder, drog lärdom av goda exempel och föreslog vilka insatser som borde göras under det kommande året. Förslaget resulterade i en projektplan som kommunledningen nu har fattat beslut om.

Satsningen rör alla förvaltningar, men det blir också riktade insatser till utvalda verksamheter där sjuktalen är särskilt höga – exempelvis inom delar av socialtjänsten och barn och utbildning.

Bland insatserna under 2017 märks bland annat:

  • Utbildning av chefer för att stärka dem i sina roller, för att de i sin tur ska kunna stärka och utveckla medarbetarna.
  • Tidiga och samordnade insatser för den som blir sjuk.
  • Möjlighet för alla anställda att ansöka om projektmedel för olika aktiviteter som främjar hälsa, förebygger ohälsa och sjukskrivning eller som är rehabiliterande, det vill säga rör medarbetare som är sjukskrivna.
  • Särskilda temaveckor där alla anställda ges möjlighet att prova på en mängd aktiviteter, allt från yoga till handledda styrketräningspass.

Parallellt med de olika insatserna kommer strategier och rutiner för ett systematiskt och långsiktigt hälso- och arbetsmiljöarbete att tas fram. Tanken är att detta arbete ska vara en självklar del i de ordinarie verksamheterna, på alla nivåer. På lång sikt ska även effekterna av hälso- och arbetsmiljöarbetet kunna mätas genom bland annat medarbetarundersökningar.

För mer information, kontakta gärna:

Ingemar Samuelsson, kommunalråd (S)
Telefon: 0522-69 61 01

Peter Larsson, kommundirektör
Telefon: 0522-69 60 07

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00