Läget vid de avstängda kajerna längs Bäveån

Nu är resultaten från undersökningarna vid de avstängda kajerna, längs Bäveån i Uddevalla centrum, sammanställda. Innan skredrisken kan åtgärdas så måste kommunen, via Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, sannolikt invänta tillstånd för arbete i vatten.

Avstängda kajer längs Bäveån

Avstängda kajer längs Bäveån i Uddevalla centrum.

- Det tar tid att få en vattendom, vi får vara beredda på att det troligtvis tar minst ett år innan vi får klartecken att starta, säger Anders Löfström som är projektledare.

Resultat från undersökningar

  • De geotekniska undersökningarna visar på att lera och jord behöver ersättas, med en lättfyllning, en bit in på den södra sidan av avstängningarna, det vill säga framför det gamla badhuset. Anledningen är att minska trycket mot kajkonstruktionen.
  • De miljötekniska undersökningarna visar att det bland annat finns oljerester och tungmetaller i marken längs kajerna och i Bäveåns bottensediment. Föroreningarna är inte farliga för de som vistas där men när ett grävarbete startar så måste de fraktas bort och deponeras vilket kostar väldigt mycket.
  • Batymetrin som scannat av Bäveåns botten visade att några håligheter i Bäveåns botten, där de vita båtarna vänder, kan behöva fyllas ut med bergrester.

- Vi har hittat det vi förväntade oss och resultaten hjälper oss nu att göra förfinade beräkningar på hur omfattande gräv- och fyllningsarbetena blir samt hur mycket det kommer att kosta, säger Anders Löfström.

Konstruktion för kajstöd och översvämningsskydd

Norra sidan, vid Museiparken
För att stötta kajen är planen att gjuta en mur på pålar som senare täcks med granitsten. Muren kommer att ligga 1.8 meter över vattenytan. Längre in mot parken kommer sedan ett översvämningsskydd med hjälp av en spont som sträcker sig 2.5 meter över vattenytan. Den formges som en dubbelsidig läktare med sittplatser mot både Bäveån och Museiparken med en konstruktion liknande träsofforna som byggts utanför biografen.

Södra sidan, vid Teaterplantagen
Vid kajkanten längs med Teaterplantagen är planen att bygga om den befintliga muren så att den hamnar på 1.4 meter över vattenytan. Längre in byggs också ett översvämningsskydd med hjälp av en vägbank med höjden 1.8 meter över vattenytan. På denna sida formges skyddet antingen som lådor för plantering eller som soffor längs med promenadvägen.

- Kajkanten längs med Museiparken kommer inför arbetet att behöva torrläggas på liknande sätt som vi gjorde vid Hasselbacksparken för att inte grumla vattnet och störa fisken under tiden arbetet pågår, säger Anders Löfström.

Bäveåns kajer i Uddevallas inre hamn är avstängda sedan 14 juli 2016 på grund av skredrisk. Byggstart för att åtgärda skredrisken beräknas till, tidigast, hösten 2018.

Salwan Zaynal
Samhällsbyggnad
Telefon 0522- 69 77 32

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00