Studie- och yrkesvägledning under hela grundskoletiden

Enligt skollagen ska skolan från och med årskurs 1 arbeta långsiktigt och systematiskt med studie- och yrkesvägledning. Målet är att ge eleverna goda förutsättningar att hantera frågor som rör deras framtida val av studier och yrken. I Uddevalla erbjuds pedagoger i grundskolan regelbundna träffar med studie- och yrkesvägledare för att tillsammans hitta bra metoder för att integrera detta ämne i undervisningen.

Studie- och yrkesvägledare samarbetar med lärare från grundskolan.

Studie- och yrkesvägledare samarbetar med lärare från grundskolan.

Vid sammankomsterna vill man få fram konkreta metoder och lektionsplaneringar för hur pedagoger kan arbeta medvetet och målinriktat med arbetslivsanknytning och personlig utveckling för eleverna. Att hitta metoder för att systematiskt jobba med studie-och yrkesvägledning är numera extra viktigt eftersom prao har försvunnit från många skolor, särskilt för de yngre åldrarna. Anledningen till detta är att Arbetsmiljöverket skärpt kraven på en säker arbetsmiljö.

Utbildade studie- och yrkesvägledare (SYV) finns enbart på Uddevallas 7-9-skolor. Varje F-6 skola har därför en studie- och yrkesvägledare som kontaktperson som man kan få stöd av när man arbetar med dessa frågor i undervisningen.

På några skolor har man valt att ha en SYV-pedagog som har ett särskilt ansvar för att fungera som en kontaktperson mellan skolan och studie- och yrkesvägledarna, samt inspirera och förmedla information till kollegor. En av dessa SYV-pedagoger, Maria Lång, är lärare på Äsperödsskolan och hon tycker att träffarna är ett bra sätt att fortbilda sig i frågan.

- Att koppla studie- och yrkesperspektivet till sin undervisning gör den mer relevant och motiverande för eleverna, de förstår lättare meningen med olika skolämnen, säger Maria Lång.

Hon berättar att en diskussion om löner i hennes klass 5 gav en naturlig inkörsport till ett större arbete om olika yrken, där eleverna fick upp ögonen för yrken och utbildningar de inte visste existerade.

- Det gäller att spinna vidare på elevernas frågor, säger Maria Lång.

Birgitta Hansson, verksamhetsledare för alla studie- och yrkesvägledare, tycker att sammankomsterna är ett bra sätt för lärarna att lära av och inspirera varandra. Syftet med träffarna är att ge en bakgrund så att arbetet kan komma igång ute på skolorna, och att få kunskap och inspiration från andra skolor. Lärarna får också en god helhetsbild när de får träffa kollegor som undervisar i olika åldrar och olika ämnen.

- Vi kommer att fortsätta erbjuda dessa träffar eftersom vi ser att behovet är stort på skolorna. Vi satsar också på att utveckla nya former av stöd när det gäller att utveckla studie-och yrkesutbildning i undervisningen, säger Birgitta Hansson.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00