Färre barn i förskolegrupperna

Barngrupperna inom förskolan har blivit mindre i storlek. Genomsnittligt har antalet barn i barngrupperna minskat från 19 barn 2015 till 11 barn 2016. Detta beror på ett omfattande förändringsarbete inom den kommunala förskolan.

Antalet barn i barngrupperna har minskat

Antalet barn i förskolans barngrupper har minskat.

Efter att Uddevalla kommun under lång tid haft fler barn per avdelning och fler barn per pedagogisk personal än riket, har trenden nu vänt. Anledningarna till detta är flera. I budgeten för 2015-2016 och framförallt för 2017 har barn och utbildningsnämnden gjort en satsning på färre barn per barngrupp, särskilt bland de minsta barnen.

- Barngruppernas storlek är en mycket prioriterad fråga för oss i majoriteten. Minskade barngrupper finns med i den strategiska planen, som en del i arbetet med att skapa ökad kvalité och trygghet i förskolan, säger Cecilia Sandberg, ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Tillsammans med ett statsbidrag från Skolverket som också haft syftet att minska barngrupperna, har förskolan kunnat göra en omfattande organisationsförändring samt anställt mer personal.

Nyckeln i förändringsarbetet har varit att lämna det invanda begreppet ”förskoleavdelningar”. Istället har förskolorna organiserat barn och personal i mindre grupper. Dessa barngrupper är nu utgångspunkten i det pedagogiska arbetet och barnet vistas i den mindre gruppen under större delen av sin dag på förskolan.

- Förändringsarbetet med att lämna avdelningsbegreppet och organisera på ett annat sätt har varit en utmaning och är en stor omställning för både ledning, personal och samhället i övrigt. Men resultatet är oerhört positivt för barnen, nämligen att barngrupperna blivit mindre, säger Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef för förskolan.

I princip alla kommunala förskolor har omorganiserats på detta sätt. Nu pågår arbetet med att utveckla nya arbetssätt, rutiner och scheman för de mindre barngrupperna. En god hjälp har förskolorna i sitt systematiska kvalitetsarbete, där förskolans styrdokument, kartläggning och utvärdering av gruppernas utveckling ligger till grund för fortsatt arbete. Förskolan har också gjort en förstärkning vad gäller skolutvecklartjänster som kan stötta personalen i sitt utvecklingsarbete.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00