Fler barn och unga i föreningsaktiviteter

Nu finns ett nytt bidrag att söka från kommunen för föreningar som vill inkludera fler barn och ungdomar från underrepresenterade målgrupper. Målet är att skapa fler aktiviteter för unga i åldrarna 7-20 år.

Bild på barn som skuttar

Kravet för att få söka det nya utvecklingsbidraget 2017 är att föreningen är ideell och öppen för alla. Sammanlagt får föreningarna dela på 350 000 kronor under året.

Bidraget kan sökas för projekt som syftar till att öka delaktigheten utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

- Målet är att skapa ökad tillgång till kultur- och fritidsverksamheter för barn och ungdomar som står utanför föreningslivet idag. Det handlar om att få fler unga att komma med i en gemenskap och få en rik fritid, säger Torben Larsson, handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Ett förenklat ansökningsförfarande införs genom att föreningarna kan söka detta projektbidrag digitalt här på uddevalla.se.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00