Färre påverkanskanaler ska underlätta för våra kommuninvånare

Under 2016 har en översyn av kommunens övergripande påverkanskanaler genomförts. Översynen visar att befintliga kanaler har låg påverkansgrad samt att det är otydligt vilken kanal som ska användas för vilket ändamål.

Påverkanskanaler på uddevalla.se

Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att begränsa antalet påverkanskanaler. Även tydliggöra syfte och mål med de olika kanalerna, vilket förväntas leda till en ökad kvalitet inom befintliga kanaler och på sikt öka kommuninvånarnas inflytande.

De kanaler som ingått i översynen är:

  • Medborgarförslag
  • ViVill i Uddevalla
  • Ris och Ros (synpunktshantering)
  • Frågepanelen
  • Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • ungdomsfullmäktige

Vi vill i Uddevalla!

Kommunfullmäktige har beslutat att avveckla ViVill i Uddevalla! som är kommunens digitala system för namninsamlingar. Istället kommer endast medborgarförslag att användas som kanal för kommuninvånarna att lämna förslag till kommunen. Möjligheten att lämna förslag på ViVill i Uddevalla! kommer omgående tas bort. De förslag som redan lämnats kommer att hanteras enligt tidigare rutin, det vill säga att kommunfullmäktiges presidium behandlar förslagen när tiden för att samla underskrifter gått ut. Hemsidan för ViVill i Uddevalla! stängs ner i samband med att det sista aktiva förslaget återkopplats till förslagsställaren.

Medborgarförslag

Medborgarförslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i Uddevalla kommun. Medborgarförslag kan även lämnas av flera kommuninvånare. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna medborgarförslag. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Medborgarförslag »

Ris och Ros

Ris och Ros (kommunens synpunktshantering) kommer att revideras för att på sikt hanteras av kommunens kommande medborgarcenter. Tills vidare kvarstår Ris och Ros i sin nuvarande form. Synpunkt ris och ros »

Frågepanelen

Frågepanelen, som är ett forum för kommuninvånare att ställa frågor direkt till politiska representanter från samtliga partier representerade i kommunfullmäktige kommer omgående att avslutas. Frågor till våra förtroendevalda hänvisas till de politiska partierna alternativt via direktkontakt med förtroendevalda.

Utöver dessa förändringar kommer arbete ske med att vidareutveckla och förbättra de påverkanskanaler som beslutats vara kvar samt kommunens arbete med medborgardialog. Dessa ändringar kommer att implementeras succsesivt under året.

- Med dessa förändringar bland våra påverkanskanaler får våra kommunmedborgare en tydligare och bättre möjlighet till inflytande och delaktighet. Medborgarförslag är sedan länge populärt och med vårt kommande medborgarcenter kommer möjligheterna med Ris och Ros bli ännu bättre. Jag ser också fram mot när nya arbetsordningen för Ungdomsfullmäktige sätts i verket i höst med både valda ledamöter och ökade möjligheter för ungdomars inflytande – Alf Gillberg, ordförande i kommunfullmäktige och demokratiberedningen.

Mer information:
Översyn av påverkanskanaler »
Så kan du påverka »

För mer information kontakta gärna:
Alf Gillberg, kommunfullmäktiges ordförande (S), telefon 0522-69 61 04.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00