Granskning klar av rivningsbeslut på Bodele

Kommunfullmäktige beslutade i februari om rivning av tre byggnader på Bodele, Gustafsberg. Nu har en extern revisionsbyrå, Ernst & Young AB, granskat kommunens hantering av de tre rivningsärendena på uppdrag av kommundirektören.

De tre fritidshusen som ska rivas ligger på Bodele.

De tre fritidshusen som ska rivas ligger på Bodele.

- Jag gav revisionsbyrån i uppdrag att granska detta med anledning av den debatt som förekommit bland annat i sociala medier, där kritik framförts mot kommunen. Om det framförs kritik så vill jag veta om det ligger något i den, säger Peter Larsson, kommundirektör.

- Jag är glad att konstatera att ärendena är handlagda på ett korrekt sätt.

De tre fritidshusen Bodele Janzons Gustavsberg 1:6, Bodele Mattssons Gustavsberg 1:6 samt Bodele Ingarö Gustavsberg 1:6 ägs av kommunen och har under en längre tid hyrts ut till privatpersoner. Byggnaderna har ett stort underhållsbehov, och bedömningen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera dem. Kommunen har inte för avsikt att sälja något av fritidshusen.

Syftet med Ernst & Youngs granskning var att översiktligt bedöma kommunens beslutsprocess för de tre rivningsärendena. Revisionsbyrån kommer fram till följande slutsatser i sin rapport:

”Vi bedömer utifrån ovanstående att ärendena handlagts och avgjorts i enlighet med kommunallagens krav på beredning och berörda nämnders reglemente.”

”Vi bedömer att beslutsunderlagen innehåller tillräcklig information för att ge de förtroendevalda fullgoda förutsättningar att sätta sig in i frågan.”

”Vi kan konstatera att besiktningsmannen är försäkrad och godkänd av ett antal försäkringsbolag. Vi noterar dock att besiktningsmannen inte är godkänd eller certifierad enligt branschorganisationerna SBR eller SP.”

”Vi bedömer att besiktningsfirman upphandlats i enlighet med kommunens upphandlings- och inköpspolicy. Vi anser dock att transparensen hade stärkts om direktupphandlingen dokumenterats vad gäller upphandlingsförfarandet, exempelvis vad gäller referenstagning.”

Läs Ernst & Youngs rapport

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00