Kungstorget ska byggas om

Nästa år startar arbetet med att bygga om Kungstorget. Bättre belysning, fler grönytor samt en halvcirkelformad trappa från Kungstorget ned till Hasselbacken är några av förbättringarna.

Vy som visar grönytor framför Hasselbackshuset.

Så här kan det se ut med nya grönytor och plats för uteservering framför Hasselbackshuset.

- Vi tittar på en helhetslösning för att göra Kungstorget ännu mer attraktivt, så att det blir en tillgänglig mötesplats för alla. Vår utgångspunkt är att området ska förskönas och prioriteras för gångtrafikanter, säger Salwan Zaynal, projektledare.

Ett annat syfte är också att öka trygghetskänslan i området, vilket kan ske med förbättrad belysning. Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked för första etappen i ombyggnationen av Kungstorget och Hasselbacken. Efter sommaren startar projekteringen.

Första etappen i ombyggnaden innebär att följande ska genomföras 2018:

  • Nya grönytor ska skapas framför Hasselbackshuset, där det kan finnas möjlighet att ha uteservering. I detta område försvinner de nuvarande parkeringsplatserna.
  • En halvcirkelformad trappa ska byggas väster om Hasselbackshuset. Trappan kommer att binda ihop Kungstorget med Hasselbacken. Bygget av trappan innebär att området skredsäkras.
  • Belysningen förbättras i området kring Hasselbackshuset.
  • Busstrafiken flyttas från Kungstorget. Hållplatser kommer istället att finnas vid Agneberg och Asplundsgatan. Den ändrade linjesträckningen ger resenärer snabbare resor och ökar kollektivtrafiken för boende på söder. Flexlinjebussar kan även fortsättningsvis stanna vid Kungstorget.

Etapp två i ombyggnationen planeras till 2019. Beslut om denna investering är ännu inte taget i samhällsbyggnadsnämnden. Etapp två omfattar tillgänglighetsanpassning av trottoarer och tillgängliga gångstråk över torget, samt förbättrad belysning på husfasader, staty och gaturum kring torget.

Skisser över framtida Kungstorget  

Läs även nyhet om provbelysning av Kungstorget

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00